Programma 2

Welzijn en educatie

Het onderwijs is voor kinderen de basis van hun toekomst en daarom bieden we onderwijs aan op het juiste niveau aan alle kinderen. Gezondheid is belangrijk. Het gaat over het welbevinden van de mensen. Maar ook het verdringen van eenzaamheid is belangrijk. Sport maakt integraal deel uit van het brede gemeentelijk welzijns- en gezondheidsbeleid. Cultuur ontwikkelt en verbindt mensen en levert daarom een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat binnen onze gemeente.

1%
11%

Thema's

Thema: Kunst & cultuur

Wat willen we bereiken?

Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente. We voeren een cultuurbeleid dat erop gericht is jong en oud in contact te brengen (en te houden) met kunst en cultuur.
Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf. Het belang van cultuur voor de samenleving is dat het mensen ontwikkelt én verbindt. Iedereen krijgt de kans en gelegenheid te participeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We richten ons op de volgende activiteiten:

 • onderhoud van bestaande kunstwerken;
 • ondersteuning van activiteiten voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018;
 • het stimuleren van netwerken;
 • stimuleren van activiteiten en culturele initiatieven voor jongeren;
 • het cultureel ondernemerschap bevorderen.

Het is geen gemeentelijke taak uitvoerend bezig te zijn en zelf culturele activiteiten te organiseren, noch zich bezig te houden met de operationele inhoud ervan. Dat is aan het culturele veld zelf en daarin hebben wij vertrouwen.

Wat merkt de burger ervan?

Kunst en cultuur is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Een veelzijdig aanbod van kunst en cultuur is een stimulans voor de economie. Vooral de werkgelegenheid in de toeristische sector heeft hier baat bij.

Wat mag het kosten?

Het huidige financieel kader voor kunst en cultuur is bepalend. Vanaf 2015 wordt jaarlijks tot en met 2017 € 10.000 extra voor Kunst en Cultuur beschikbaar gesteld (Coalitieakkoord 2014-2018). Voor de ondersteuning van de activiteiten in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is een bedrag van € 25.000 beschikbaar.

Beleidskaders

Het kunst- en cultuurbeleid 2013-2016

Thema: Onderwijs

 • Algemeen
 • Huisvesting

Wat willen we bereiken?

De kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière vergroten. Goede samenwerking met alle werkzame organisaties rond kinderen en jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Alle kinderen die dat nodig hebben krijgen Voor- en Vroegschoolse Educatie aangeboden. Er is een ononderbroken ontwikkelingsgang (doorgaande leerlijn) van Voorschoolse Educatie (in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) naar Vroegschoolse Educatie (in groep 1 en 2 van het basisonderwijs).
Op allerlei gebieden werken partijen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We hebben aandacht voor cognitief leren maar zeker ook voor sociaal-emotioneel leren. De naschoolse activiteiten versterken en verrijken de ontwikkeling en het perspectief van de kinderen. Via een preventieve aanpak voorkomen we voortijdig schoolverlaten. Dit doen wij door regelmatig contact tussen scholen en leerplichtambtenaren of trajectbegeleider Regionale Meld- en Coördinatiepunt.

Wat merkt de burger ervan?

Ouders/verzorgers en kinderen ervaren een goede aansluiting tussen peuterspeelzalen/kinderdagverblijf en het basisonderwijs. Naschoolse activiteiten zijn in een aantal gevallen beschikbaar voor alle kinderen uit de buurt. Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie, waardoor zij een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Jongeren zonder startkwalificatie gaan weer terug naar school om te voorkomen dat ze in de uitkering terecht komen.

Wat mag het kosten?

Naast de uitkering van het Rijk worden gemeentelijke middelen ingezet. Voor 2016 zijn de middelen van het Rijk gelijk aan 2015.

Beleidskaders

Beleidsnota peuterspeelzaalwerk - Een goed begin is het halve werk

Toekomstvisie van het basisonderwijs in Ooststellingwerf

Wat willen we bereiken?

Het handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs, binnen de (financiële) kaders van het Rijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij blijven werken aan de bewustwording van alle betrokkenen over het kleiner worden van het aantal scholen en proberen tegenstellingen te overbruggen. In 2016 nemen wij het Integraal Kind Centrum (Oosterwolde) Noord in gebruik. Conform de notitie ‘Toekomstvisie van het basisonderwijs Ooststellingwerf’ zijn de schoolbesturen, op basis van demografische ontwikkelingen, leidend met betrekking tot de toekomstige scholenverdeling in de gemeente.

Wat merkt de burger ervan?

De kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs in de gemeente blijft op peil.

Wat mag het kosten?

Het stimuleren van samenwerken tussen gemeente, schoolbesturen en ouders betalen we uit de reguliere budgetten.

Beleidskaders

Toekomstvisie van het basisonderwijs in Ooststellingwerf

Thema: Sport

 • Algemeen
 • Accommodaties

Wat willen we bereiken?

Gezondere burgers en ook het terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten. De kwaliteit van bewegingslessen op basisscholen verhogen. De basisscholen en het voortgezet onderwijs bieden een breed aanbod van tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten. De verenigingen hebben voldoende geschoolde vrijwilligers.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben in 2013 buurtsportcoaches aangesteld. Zij zijn in dienst bij stichting Scala. Zij voeren projecten uit om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Zij werken samen met sportverenigingen, scholen, bewonerscommissies en plaatselijke belangen. Het project loopt door tot en met 2016. In 2016 bieden we u een nieuw sportbeleid aan.

Wat merkt de burger ervan?

Inwoners actief benaderen en stimuleren om meer te bewegen en te sporten. Het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten is groter geworden.

Wat mag het kosten?

Voor de periode 2015 en 2016 is jaarlijks € 128.400 beschikbaar, inclusief een activiteitenbudget van € 15.000. De gemeentelijke bijdrage is € 30.000. Daarnaast ontvangen we van het Rijk een bijdrage van € 92.400.

Beleidskaders

Kadernota sport en bewegen 2009-2015

Uitvoeringsnota sport en bewegen 2010-2015

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016

Lokaal Jeugdbeleid 2014-2017

Wat willen we bereiken?

In juni 2015 is de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 vastgesteld. Deze visie voeren we in 2016 en volgende jaren uit.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2016 renoveren we sporthal de Boekhorst te Oosterwolde. De exploitatie en het beheer van de betreffende sporthallen en het buitenbad besteden we opnieuw aan. De huidige exploitatiebijdrage van het Bosbad krijgt dezelfde juridische vorm als die van zwembad Haulewelle. Voor Waskemeer gaat het om het zoeken en vinden naar een passende oplossing en daarna de afronding ervan; een financiële bijdrage kan noodzakelijk zijn.

Wat merkt de burger ervan?

Toekomstbestendige sportvoorzieningen op een aanvaardbare afstand.

Wat mag het kosten?

U heeft besloten € 385.000 te investeren in de renovatie van de sporthal De Boekhorst te Oosterwolde. De kapitaallasten bedragen € 21.000 per jaar. De aanleg van een trainingsveld te Waskemeer is afhankelijk van initiatief van de vereniging. In het visiedocument staat vermeld dat een passende oplossing ook kan inhouden dat een financiële bijdrage van de gemeente noodzakelijk is. Daarom stellen we voor deze financiële bijdrage als PM te ramen in de begroting. Verder zijn de huidige budgetten zijn in beginsel leidend.

Beleidskaders

Analyse - Sportaccommodaties in Ooststellingwerf

Visie - sportaccommodaties in Ooststellingwerf

Thema: Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

 In onze gemeente hebben we de volgende speerpunten:

 • Het percentage mensen met overgewicht naar 45% terugbrengen
 • Het percentage schoolgaande kinderen met overgewicht mag maximaal 5% zijn
 • Het alcoholgebruik bij 13-18 jarigen moet dalen naar het Friese gemiddelde van maximaal 32% en het cannabisgebruik naar maximaal 8%
 • Onze inwoners voelen zich niet eenzaam

Wat gaan we daarvoor doen?

Deze speerpunten pakken wij op binnen verschillende beleidsterreinen (o.a. sport en jeugdbeleid). Daarnaast nemen we een aanvullend pakket voor de jeugdgezondheidszorg af. Dit pakket omvat de versterking van de vaardigheden voor het ouderschap, opvoedondersteuning, toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De leerlingen van het middelbaar onderwijs bieden we preventielessen aan. Deze hebben als doel de versterking van de sociale weerbaarheid en het zelf maken van keuzes.

Wat merkt de burger ervan?

De burgers van Ooststellingwerf zijn gezonder en minder eenzaam.

Wat mag het kosten?

Voor de preventielessen is jaarlijks een budget van € 20.000 beschikbaar. We nemen deel aan de GR VeiligheidsRegio Fryslân (VRF) voor de onderdelen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en GGD.

Beleidskaders

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016