Budgetten per programma

In bijgaand overzicht treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan op basis van bestaand beleid. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten. Per jaarschijf kunt u het resultaat voor en na bestemming aflezen. In bijlage B - ‘Overzicht reserves en voorzieningen 2014 - 2019’ vindt u een gespecificeerd meerjarenoverzicht per reserve en per voorziening. Het totaaloverzicht Programmabegroting 2016-2019 geeft, in het kader van de dualisering, het autorisatieniveau van de raad aan. Dit gebeurt namelijk op programmaniveau. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Dit is dus ook het niveau waarop u wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het nieuwe beleid. De documenten voor de planning en control cyclus worden op dit niveau afgestemd.
Noodzakelijke mutaties op programmaniveau in de loop van het dienstjaar leggen wij door middel van een begrotingswijzing aan u voor. De programmabegroting is de basis voor de productenbegroting en de leidraad voor het uitvoeren van het geformuleerde beleid.

bedragen x € 1.000

Programmabegroting

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

MJB
2017

MJB
2018

MJB
2019

Resultaat voor bestemming

Lasten

1. Sociale Domein

- 19.796

- 29.273

- 28.362

- 29.127

- 29.081

- 29.193

2. Welzijn & educatie

- 8.109

- 7.756

- 7.423

- 7.178

- 7.051

- 6.962

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

- 13.383

- 13.822

- 9.566

- 8.710

- 9.149

- 9.423

5. Openbare orde en veiligheid

- 1.466

- 1.514

- 1.504

- 1.503

- 1.519

- 1.527

6. Bestuur & Dienstverlening

- 21.614

- 23.771

- 23.132

- 21.093

- 21.035

- 20.996

Totaal Lasten

- 64.368

- 76.135

- 69.988

- 67.612

- 67.836

- 68.101

Baten

1. Sociale Domein

14.460

24.815

8.531

8.814

9.083

9.337

2. Welzijn & educatie

751

500

508

413

413

413

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

7.683

9.664

8.089

7.328

7.131

7.465

5. Openbare orde en veiligheid

54

14

14

-

-

-

6. Bestuur & Dienstverlening

41.074

38.761

54.209

52.742

51.888

51.738

Totaal Baten

64.023

73.753

71.351

69.297

68.515

68.953

Resultaat voor bestemming

- 345

- 2.382

1.364

1.686

679

852

Mutatie reserves

Toevoegingen

- 4.523

- 702

- 1.140

- 1.211

- 582

- 654

Onttrekkingen

6.059

4.431

1.084

300

139

44

Mutatie reserves

1.536

3.729

- 55

- 911

- 443

- 610

Resultaat na bestemming

1.192

1.347

1.308

774

236

242