Paragraaf 9

Duurzaamheid

De gemeente wil in 2030 een duurzame en CO2 neutrale gemeente zijn waarbij samenwerken met inwoners en bedrijven centraal staat. We werken aan de realisatie hiervan en ontwikkelen initiatieven om de bewustwording bij inwoners en bedrijven te vergroten. Hierbij geldt een gezond evenwicht tussen investering en terugverdien mogelijkheden. Deze paragraaf geeft aan dat inhoud geven aan deze ambitie zich uitstrekt over het fysieke, sociale en economische domein.

Algemene beleidslijn

Vanuit het fysieke domein is het milieubeleidsplan opgesteld met een looptijd tot 2016. Daarin worden doelstellingen en bijbehorende acties geformuleerd, die thans in uitvoering zijn. Het accent ligt op het bereiken van doelen op het gebied van energie en CO2 en het verbeteren van de woonomgeving via de aanpak van zwerfvuil en hondenpoep. In het Coalitieakkoord 2014-2018 krijgt het college de opdracht om in de woonomgeving meer initiatieven te ontplooien die de bewustwording van burgers en bedrijven vergroten en wordt de suggestie gedaan om daarvoor een revolverend fonds in te stellen.

Het milieubeleidsplan geeft vanuit de fysieke invalshoek een goede aanzet voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. In het sociale en economische domein zijn kansen voor een op meer duurzaamheid gerichte ontwikkeling aanwezig. Ook de interne milieuzorg van de gemeente biedt nog volop kansen voor een bijdrage aan duurzaamheid. Voor alle beleidsvelden en gemeentelijke activiteiten geldt vanuit deze paragraaf de opdracht om vanuit een duurzaamheidgedachte te opereren en ook te rapporteren.

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016

Milieubeleidsplan

Het milieubeleidsplan is in uitvoering en wordt in 2015 geactualiseerd. Bij de tussentijdse evaluatie is gebleken dat de CO2 reductie doelstelling al grotendeels is gerealiseerd. Wij hebben daar zelf mede aan bijgedragen door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het laten rijden van de dienstauto’s op groen gas.
Op dit moment lopen de volgende projecten:

Zonnepanelen op dorpshuizen.

De dorpshuizen hebben onder regie van de Stichting Overkoepelende Dorpshuizen Ooststellingwerf (SODO) een plan opgesteld voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. Dit plan is in uitvoering en op veel dorpshuizen liggen inmiddels zonnepanelen.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Dit project voorziet huishoudens van een goede monitoring van hun energiegebruik. Er is veel belangstelling voor. Op dit moment doen 100 huishoudens mee.

Stookt u voor uw buren.

Dit project richt zich op de uitvoering van isolerende maatregelen in woningen. In Oosterwolde Noord en Zuid treden de bewonerscommissie op als ambassadeurs voor dit project. Op dit moment zijn er circa 10 aanmeldingen. In het najaar komt de actie opnieuw onder de aandacht. Het project verkeert in een afrondende fase.

Uitrol hondenpoepbeleid in Ooststellingwerf.

Na uitrol in Haulerwijk in 2014 is dit project ook in Appelscha van start gegaan en zijn 12 afvalbakken in het dorp geplaatst. Andere dorpen beraden zich nog.

Plan van aanpak biodiversiteit.

Door een extern bureau is onderzoek gedaan naar biodiversiteit in Ooststellingwerf. Op 26 mei 2015 is door de raad ingestemd met het plan van aanpak en is geld beschikbaar gesteld voor uitvoering.

Zonnepanelen op schoolgebouwen.

Voor dit onderzoek hebben zich inmiddels acht basisscholen aangemeld. Op dit moment stellen we de energiesituatie van de scholen vast en inventariseren we de mogelijkheden voor zonnepanelen op deze scholen.

Toepassen van Crisis en Herstelwet.

Om de realisering van zonneweiden eenvoudiger maken is Ooststellingwerf, in het kader van de Crisis- en herstelwet, aangewezen als pilotgebied om dit vergunningvrij te kunnen doen. Om toch enig grip te houden op de kwaliteit van de aanvraag stellen wij een kwaliteitsdocument op waaraan de aanvraag voor een zonneweide getoetst wordt. Hierover neemt u binnenkort een besluit. Wij zijn in overleg met initiatiefnemers.

Koploperproject

Het project richt zich op het verbeteren van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prestaties van de deelnemende bedrijven, waaronder de interne milieuzorg. Na de eerste ronde van zes bedrijven, waaronder de gemeente, en een tweede ronde met tien bedrijven, loopt nu de 3e ronde van dit project met twaalf bedrijven. Op dit moment evalueert de provincie het koploperproject. Hierin vervullen wij ook een actieve rol. In het najaar beslist de provincie of het project wordt voortgezet en in welke vorm.

Doorwerking naar het sociale en economische domein

In het milieubeleid van de gemeente is de doorwerking van duurzaamheid naar het sociale en economische domein al aanwezig:

Fairtrade

De gemeente is in 2014 gecertificeerd als Fairtrade gemeente en wil dat uitbouwen. Die uitvoeringstaak is overgedragen aan de Stichting Millennium. De gemeente faciliteert de stichting met ambtelijke inzet en een jaarlijks budget.

Prestatieovereenkomsten met Woningbouwcorporaties

In de lopende prestatieovereenkomsten hebben wij afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties in onze gemeente, onder andere over het bereiken van duurzaamheidsdoelen. Deze overeenkomsten lopen af in 2015. Bij het vernieuwen van deze overeenkomsten zal opnieuw aandacht worden besteed aan duurzaamheiddoelen, afgestemd op de nieuwste inzichten, en nog meer dan in het verleden in een integratie met doelen in het sociale domein.

Afval

De gemeente werkt in overleg met Omrin aan de opwaardering van afvalverwerking naar herbruikbare grondstoffen. In 2013 is de inzameling van oud papier door Omrin overgenomen en kregen de inwoners daarvoor een aparte container. De opbrengst van het oud papier komt nog steeds ten goede aan de maatschappelijke organisaties die voorheen het oud papier ophaalden.
In Donkerbroek is een pilot in uitvoering voor het kosteloos en seizoensvariabel ophalen van GFT-afval. De proef is een succes. Maar gezien de kosten wordt de proef op deze manier niet verder uitgerold. In overleg met Omrin zoeken wij naar alternatieven. In overleg met plaatselijke organisaties worden kleinschalige hergebruik initiatieven ondersteund, zoals kledinginzameling en repairwinkels voor elektrische apparaten en kleding.

Milieueducatie

Voor natuur- en milieueducatie verzorgen we de ontwikkeling en beschikbaarheid van lespakketten en –materialen voor basisscholen. De vraag van scholen op dit gebied neemt toe en verbreedt zich thematisch naar meerjarige programma’s. In samenwerking met IVN-noord werken wij aan het opschalen van deze activiteit naar de OWO gemeenten en op termijn mogelijk naar regio Zuidoost Friesland.

Biobased Economy

De gemeente ziet het Ecomunity Park als een aanjager voor de regionale economie. Het project biedt inspiratie aan jonge ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en grotere bedrijven die opereren op basis van de bouwstenen voor biobased economy en society. Gelegen in dit park wil de gemeente een centrum realiseren waarin onderwijs, overheid en ondernemers concreet komen tot innovatie op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en bodem & biodiversiteit in het bijzonder. Daarnaast moet het centrum de motor worden om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society.

Innovatie MKB

Sinds 2014 hebben elf partijen, waaronder de gemeente, de manifestgroep “De Stelling” opgericht. De groep heeft inmiddels een aantal initiatieven opgepakt en gerealiseerd op het gebied van circulaire economie, toepassing van biobased materialen en duurzame energie.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financiën paragraaf 9 Duurzaamheid

Eenmalig

Slokgelden - lopende projecten

48

MilieubeleidsPlan gelden

54

Structureel

Milleniumdoelen en fair trade

12

Aanpak zwerfvuil - Himmelwike

5

Milieueducatie

8

Uitvoeringsplan extra aanpak zwerfafval (tot en met 2022)

30