Reserves en voorzieningen 2014 - 2019

bedragen x € 1.000

Reserves

Saldo
ultimo
2014

Saldo
ultimo
2015

Saldo
ultimo
2016

Saldo
ultimo
2017

Saldo
ultimo
2018

Saldo
ultimo
2019

Algemene reserve

Algemene reserve vrij aanwendbaar

8.663

12.511

12.373

12.274

12.247

12.247

Totaal Algemene reserve

8.663

12.511

12.373

12.274

12.247

12.247

Bestemmingsreserves

Algemene reserve grondexploitatie

4.612

4.045

4.511

5.153

5.153

5.214

Egalisatiereserve reiniging

890

683

667

667

667

667

Res. Culturele elem. dorpsuitbreiding

12

-

-

-

-

-

Res.onderh.geb.algemeen

499

554

222

287

351

416

Res.overheveling kredieten

976

-

-

-

-

-

Reserve IKC Noord

201

10

10

10

10

10

Reserve Centrum Jeugd en Gezin

43

-

-

-

-

-

Reserve dorpsvernieuwing

320

320

320

320

320

320

Reserve Streekagenda

61

13

13

13

13

13

Reserve landinrichting

69

33

33

33

33

33

Reserve precariobelasting

5.980

2.151

2.646

3.151

3.668

4.196

Reserve strategische projecten

4.079

3.986

3.986

3.986

3.986

3.986

Reserve verruiming werkgelegenheid

46

-

-

-

-

-

Rioleringsreserve

-

-

-

-

-

-

Res.organisatieontwikkelingen

385

288

123

- 8

- 120

- 165

Reserve monumenten (2013)

42

-

-

-

-

-

Reserve Sociaal Domein

2.807

2.554

2.300

2.230

2.230

2.230

Totaal Bestemmingsreserves

21.023

14.638

14.831

15.841

16.311

16.920

Totaal reserves

29.686

27.149

27.204

28.115

28.558

29.168

bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Saldo
ultimo
2014

Saldo
ultimo
2015

Saldo
ultimo
2016

Saldo
ultimo
2017

Saldo
ultimo
2018

Saldo
ultimo
2019

Voorz. bestaande risico`s (art 44. 1b)

Voorz. oninbare debiteuren

335

335

335

335

335

335

Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe

845

845

845

845

845

845

Voorziening verkoop Vennootschap B.V

101

-

-

-

-

-

Voorz.afwaard.gronden Grex

904

976

1.011

1.047

1.085

1.124

Vz.afwaardering A`scha-Hoog

1.524

105

105

105

105

105

Totaal Voorz. bestaande risico`s (art 44. 1b)

3.708

2.260

2.295

2.332

2.369

2.408

Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)

Voorz.achterst.onderh.ondwijs geb

863

340

220

210

182

203

Voorz.onderh.geld de Kompaan

129

86

46

2

41

80

Voorz.onderh.geld Steegdenhal

1

12

28

14

36

57

Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s

1.852

1.849

1.900

2.043

2.187

2.331

Voorziening riolering

5.754

5.395

4.954

4.513

4.072

3.631

Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)

8.600

7.682

7.147

6.782

6.518

6.302

Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.

Voorz. lopende pens. bestuurders

572

547

522

497

472

447

Voorz.pensioen vm./huidige wethouders

1.471

1.471

1.471

1.471

1.471

1.471

Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.

2.044

2.019

1.994

1.969

1.944

1.919

Totaal voorzieningen

14.352

11.961

11.436

11.083

10.831

10.629