Programma 5

Openbare orde en veiligheid

In gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. We zetten ons samen met alle betrokken partijen in om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving. We zorgen ook voor een professionele organisatie rondom crisis- en rampenbestrijding. Handhaving moet leiden tot een beter gevoel van veiligheid. We zetten daarom Buitengewoon Opsporingsambtenaren in om toezicht te houden.

0%
2%

Thema's

Thema: Openbare Orde en Veiligheid

  • Veiligheid
  • Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Integraal veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf maar is afhankelijk van andere beleidsterreinen en initiatieven van burgers en instanties. Elke beleidskeuze heeft altijd min of meer invloed op de veiligheid van de inwoner. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- en leefomgeving te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stellen jaarlijks een uitvoeringskalender vast. Hierin staan concrete acties en maatregelen, zoals preventie woninginbraken en overlast gevende jeugdgroepen, voor het betreffende jaar. Het realiseren van de prioriteiten en doelstellingen uit het Integraal veiligheidsbeleid is hierbij het uitgangspunt.

Wat merkt de burger ervan?

De (ervaren) veiligheid neemt toe.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van het Integraal veiligheidsbeleid is structureel een bedrag van € 42.000 beschikbaar.

Beleidskaders

Integraal veiligheidsbeleid 2013-2016

Wat willen we bereiken?

Een professionele organisatie rondom crisis- en rampenbestrijding. Dit omvat voornamelijk de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke medewerkers die rol hebben in de crisisbeheersing krijgen trainingen en doen oefeningen. We zorgen dat de piketregeling goed is georganiseerd en houden het gemeentelijke crisisplan actueel.

Wat merkt de burger ervan?

In crisissituaties merken onze burgers dat de crisisbeheersing goed en professioneel is geregeld. Onze burgers worden goed opgevangen en de communicatie is helder.

Wat mag het kosten?

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheids Regio Fryslân (VRF) voor de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor de crisisbeheersing is structureel een bedrag van € 28.000 beschikbaar. Dit budget zetten we in om de gemeentelijke organisatie goed voor te bereiden op crisissituaties en calamiteiten.

Beleidskaders

Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018

Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken?

De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden. Deze BOA’s letten onder andere ook op het zwerfafval, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. We willen de zichtbaarheid van de BOA’s vergroten door het aanstellen van een tweede BOA.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben een tweede gecertificeerde BOA aangesteld. Hierdoor ontstaat extra capaciteit om toezicht te houden. De BOA heeft de mogelijkheid om een bestuurlijke strafbeschikking of een bestuurlijke boete uit te schrijven. We gaan de aantallen proces-verbalen, klachten en illegale dumpingen goed monitoren.

Wat merkt de burger ervan?

De burger ziet vaker een BOA. Hierdoor neemt het veiligheidsgevoel toe. Het zwerfafval en dumpplaatsen van tuin- en grofvuil neemt af. Beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de blauwe zone neemt toe.

Wat mag het kosten?

De inzet van de extra BOA kost voor 2014 en 2015 € 90.000. We stellen voor de formatie-uitbreiding van een extra BOA vanaf 2016 structureel te dekken uit de structurele opbrengsten precariogelden.

Beleidskaders

Jaarprogramma handhaving omgevingsrecht en leefomgeving 2014