Overzicht incidentele lasten en baten 2016 - 2019

bedragen x € 1.000

Incidentele lasten en baten

Lasten

Baten

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2 Welzijn en Educatie

2.1 Thema Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur (coalitieakkoord), dekking algemene reserve

- 10

- 10

10

10

Dorpsbudgetten (coalitieakkoord), dekking algemene reserve

- 25

- 25

25

25

2.3 Thema Sport

Sportstimulering, dekking Nationaal Actieplan Sport&Bewegen gelden

- 92

92

en algemene uitkering gemeentefonds

2.4 Thema Volksgezondheid

Stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS), dekking

- 97

- 97

97

97

algemene uitkering gemeentefonds

3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen

3.1 Thema Economische ontwikkelingen

Meerdaagse evenementen, dekking algemene reserve

- 8

- 8

8

8

3.2 Thema Openbare ruimte

Verkoop overhoeken/snippergroen, dekking algemene reserve

140

5

5

Belijning wegen/graskeien (coalitieakkoord), dekking algemene reserve

- 10

- 10

10

10

Vergoeding overdracht N381 via algemene reserve

37

22

3.3 Thema Milieu

Milieubeleidsplan, dekking egalisatiereserve reiniging

- 17

17

5 Openbare orde en veiligheid

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

Buurtbemiddeling, dekking subsidie Benedictus en reserve Sociaal

- 15

15

Domein

6 Bestuur en Dienstverlening

6.1 Bestuur

Verstrekking Ipads algemeen bestuur na verkiezingen

- 19

6.3 Financiёn

Onderhoud gemeentehuis, dekking reserve onderhoud geb. bedrijfsv.

- 397

397

Uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein, dekking reserve Sociaal Domein

- 213

- 71

213

71

Totaal incidentele lasten en baten

- 884

- 221

- 19

-

1.024

263

27

-

Saldo incidentele lasten en baten

140

42

8

Overzicht is exclusief lasten en baten nieuw beleid. Bedragen> € 5.000