Vertrekpunten programmabegroting 2016-2019

De vertrekpunten zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2016-2019. Op 16 juni 2015 heeft u zich uitgesproken over het meerjarenperspectief 2016-2019 en over uw ambitie en de daarbij aangereikte denkrichtingen van de onderwerpen per programma en per thema. Daarbij zijn ook betrokken uitkomsten van de Meicirculaire 2015 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds die u per brief hebt ontvangen. Ook hebt u ingestemd met de uitgangspunten, inclusief de lokale lasten.
De opzet van de programmabegroting is grotendeels gelijk aan de Programmabegroting 2015-2018.