Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

De laatst verschenen circulaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de Meicirculaire 2015. De definitieve uitkomsten van de Septembercirculaire 2015 worden u voorafgaand aan de behandeling van de begroting meegedeeld.

Het uitgangspunt voor deze programmabegroting is dat de jaarschijven 2016 en 2017 structureel en reëel in evenwicht zijn. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Van belang hierbij is het realiteitsgehalte van de ramingen. De jaarschijven 2018 en 2019 zijn niet structureel in evenwicht.
Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de beleidslijn die het provinciaal bestuur van de provincie Fryslân heeft meegedeeld in de Begrotingscirculaire 2016-2019. De provincie gaat ervan uit dat de Meicirculaire 2015 de basis is voor de Programmabegroting 2016-2019.

Op basis van bestaand beleid hebben we bij het samenstellen van de primitieve ramingen de hierna genoemde uitgangspunten gehanteerd.

  1. Het principe van bestaand beleid houdt in dat de ramingen voor de jaarschijf 2016 zijn gebaseerd op de ramingen zoals die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018.
  2. De ramingen voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen hebben we gebaseerd op conceptbegrotingen 2016-2019 van deze regelingen, voor zover deze op 1 april bekend waren.
  3. In de primitieve begroting zijn de begrotingswijzigingen tot eind juni 2015 en de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2015 opgenomen.

Daarnaast houden we rekening met de volgende uitgangspunten zoals die door u bij de behandeling van de Kaderbrief 2016-2019 zijn vastgesteld:

Lonen (inclusief pensioenpremie)

Voor de loonontwikkeling uitgaan van 1% verhoging in 2016. Vanaf 2015 houden we geen rekening met extra verhoging van de pensioenpremie.

Prijzen

We verhogen de budgetten voor uitbestede werkzaamheden en leveranties in 2016 niet met een prijscompensatie.

Prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen

We verhogen de subsidies en bijdragen in 2016 met 1 %.

Systematiek doorwerking lonen en prijzen in relatie tot de algemene uitkering

Voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2016) gaan we uit van lopende prijzen en daarna (2017 t/m 2019) van constante prijzen.

Leningenportefeuille

We bouwen de leningenportefeuille verder af via het inzetten van eenmalige baten. Ook zetten we 50% van gerealiseerde rentevoordelen hiervoor in.

OZB, forensenbelasting en leges:

a. we voeren een trendmatige verhoging van 1 % door;
b. bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende zaken verhogen dan wel verlagen we
    het tarief van OZB om een gelijke opbrengst te behouden.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt is kostendekking. We verhogen de lasten voor de burgers voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen in 2016 niet. Het vast tarief per aansluiting blijft € 96.

Rioolheffing

Uitgangspunt is kostendekking.  De rioolheffing stijgt voor een periode van 5 jaar niet meer dan trendmatig. We verhogen de rioolheffing 2016 trendmatig met 1%.

Toeristenbelasting

De tarieven zijn vanaf 2014 bevroren op € 1,00 per overnachting. Het tarief voor 2016 blijft ongewijzigd op € 1,00 per overnachting.

Precariobelasting

Het tarief voor 2015 is vastgesteld op € 2,13. Vanaf 2016 tot en met 2019 worden de tarieven jaarlijks met € 0,05 verhoogd. De volgende tarieven gelden dan: 2016: € 2,18,  2017: € 2,23, 2018: € 2,28 en 2019: € 2,33.