Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. De verbonden bestaan uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en OWO samenwerking.

Gemeenschappelijke regelingen

Verband

Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling met de 24 Friese gemeenten.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaan er gremia waarin (één van de) OWO-gemeente(n) vertegenwoordigd zijn.

 • Deelname in Algemeen Bestuur (AB) van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Dagelijks Bestuur (DB) van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Veiligheid van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Agendacommissie Veiligheid van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Gezondheid (drie pfh’s);
 • Deelname in Agendacommissie Gezondheid (Heerenveen).
 • Deelname in POOK (Plenair Overleg Oranje Kolom) drie gemeentesecretarissen;
 • Deelname in ambtelijk regionaal overleg (zowel VRF-breed als in district Zuid-Oost) door drie AOV’ers.

Financieel belang

Bijdrage 2016  € 1.982.341
1. OGZ: € 149.056
2. Jeugdgezondheidszorg: € 663.237
3. Veiligheid: € 64.165
4. Brandweer: € .1.105.883

Belang

Het voornaamste doel is het voorkomen van (gezondheids-) risico’s op welk terrein dan ook. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Beleidsvoornemen

In de begroting staan de drie programma’s Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing centraal. Elk van de programma’s waarop gestuurd kan worden, bevat een aantal doelstellingen (wat willen we bereiken?) met daaraan gekoppeld de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren (wat gaan we daarvoor doen?) en de financiële middelen die daartoe worden ingezet (wat mag het kosten?).
In het Beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018 wordt de koers uitgezet naar een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân. Met het Beleidsplan 2015-2018 wil de GGD aansluiten op de opgaven waar de gemeenten de komende
jaren voor staan. Een belangrijke ontwikkeling hierbij zijn de decentralisaties in het sociaal domein.
Ten behoeve van het programma Crisisbeheersing is het Beleidsplan 2015-2018 opgesteld. In dit plan zijn voornemens geformuleerd die moeten leiden tot een verdere versterking van de Friese crisisorganisatie.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2014: € 3.508
31-12-2014: € 6.589

Vreemd vermogen:
1-1-2014: € 13.032
31-12-2014: €53.964

Resultaat x € 1.000

€ 3.226

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel.
Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur: wethouder Van Esch.

Financieel belang

Onze bijdrage in het negatieve subsidieresultaat over 2016 is begroot op € 665.209
Het aantal Se's is voor 2016 begroot op 161,45. De kosten per Se bedragen € 29.381 terwijl de inkomsten per Se (fictief binnen het ongedeelde Participatiebudget) € 25.300 bedragen.

Belang

Het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van de sociale werkvoorziening voor inwoners uit onze gemeente.

Beleidsvoornemen

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Vanaf die datum is geen nieuwe instroom in de WSW meer mogelijk Dit heeft tot gevolg dat de WSW alleen nog van kracht blijft voor de huidige werknemers met een vaste aanstelling. De wachtlijst is per 1 januari 2015 komen te vervallen. De GR heeft besloten tot het verantwoord en versneld afbouwen van de WSW, met aandacht voor de positie van de huidige werknemers. Hiertoe is een werkgroep ingesteld. De werkgroep heeft bij de acht deelnemende gemeenten geïnventariseerd wat hun plannen zijn voor de toekomt. Het rapport van de werkgroep wordt in het derde kwartaal 2015 verwacht. De GR streeft ook naar het terugdringen van het subsidie- en exploitatietekort bij Caparis NV.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen: € 0

Vreemd vermogen:
01-01-2014 € 16.6870
31-12-2014 € 15.627

Resultaat x € 1.000

€ 0

Verband

Recreatieschap Drenthe te Diever

Vorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle 12 Drentse gemeenten. Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Derks.

Financieel belang

Bijdrage 2016: € 54.555

Belang

Bevorderen van samenwerking en afstemming tussen diverse partijen om de recreatieve mogelijkheden in de regio optimaal te benutten.

Beleidsvoornemen

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch en recreatief product in Ooststellingwerf. Regie nemen op gebied van werkgelegenheid in recreatie en toerisme.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2014: € 586
31-12-2014: € 622

Vreemd vermogen:
1-1-2014: € 266
31-12-2014: € 606

Resultaat x € 1.000

€ 25

Verband

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.
Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Derks.

Financieel belang

€ 187.831 is de bijdrage aan deze WGR voor 2016.

Belang

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht specialistische uitvoeringstaken op het gebied van milieu, zoals vergunningverlening en toezicht op bedrijven. De gemeente Ooststellingwerf is, zoals ook de OWO-partners in 2014 tot de gemeenschappelijke regeling toegetreden.

Beleidsvoornemen

Deelname aan de WGR moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de uitvoering.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2014:        € 0
31-12-2014:   € 1.245

Vreemd vermogen:
1-1-2014:.      € 0
31-12-2014:   € 0

Resultaat x € 1.000

 € 1.245

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten nemen deel in deze GR. Dit betekent naast Ooststellingwerf nog 23 andere gemeenten. Er vindt bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten over (de uitvoer van) deze regeling in het portefeuillehouders overleg.

Financieel belang

De centrumgemeente berekent de integrale kosten voor haar dienstverlening door aan gemeenten. De kosten voor de dienstverlening bestaan uit kosten voor instandhouding en kosten voor taakuitvoering. De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal van elke gemeente met peildatum 1 januari van jaar t-1. De kosten voor uitvoering van taken worden verdeeld onder gemeenten op basis van het percentuele aandeel dat een gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op basis van de Jeugdwet. De kosten bedragen voor 2016 € 76.250.

Belang

De regeling wordt getroffen om de beleidsvoorbereiding ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de gezamenlijke Friese gemeenten.

Beleidsvoornemen

Bovenlokale (specialistische) zorg en ondersteuning leveren voor inwoners van onze gemeente. Door deze regeling wordt:

 • invulling gegeven aan de wettelijke verplichting AMK en werkbedrijf
 • bestaand beleid via de centrumgemeente (beschermd wonen, maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang en het SHG deel van het AMK) gecontinueerd
 • een gezamenlijke aanpak vormgegeven voor een aantal taken op het gebied van de Jeugdwet, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Spoedeisende zorg, Jeugd GGZ, deel Jeugd AWBZ, Pleegzorg en WMO begeleiding van opvang klanten.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
De GR is opgericht per 1-1-2015. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Vreemd vermogen:
-

Resultaat x € 1.000

-

Deelnemingen

Verband

Caparis NV te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel.
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) door wethouder Derks.

Financieel belang

Vanuit de NV verwachten we over 2015 een positief bedrijfsresultaat van € 3.088.000.

Belang

Het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van de sociale werkvoorziening voor inwoners uit onze gemeente.

Beleidsvoornemen

 1. Het stimuleren van de beweging van binnen naar buiten. Dit betekent dat meer SW-werknemers gaan werken in het reguliere bedrijfsleven door middel van jobcarving en functiecreatie.
 2. Het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Dit te bewerkstelligen door het verwerven van meer en nieuwe opdrachten. Het verbeteren van de netto toegevoegde waarde op arbeid en het verlagen van huisvesting- en personeelslasten.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
01-01-2014: € 1.341
31-12-2014: € 5.668.

Vreemd vermogen:
01-01-2014: € 18.711.
31-12-2014: € 14.983.

Resultaat x € 1.000

€ 4.327

Verband

Omrin:
a.  afvalsturing Friesland N.V. (OMRIN) te Leeuwarden
b.  N.V. Fryslân Miljeu te Leeuwarden

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door wethouder Derks..

Financieel belang

Aandelenkapitaal:
a. € 54.457
b. € 46.807.
Het geraamd dividend bedraagt 7%. Dit betekent voor Omrin een geraamd dividend van € 3.812 en voor Fryslân Miljeu € 3.276.

Belang

Afvalsturing: Het afval van overheden en bedrijven op een professionele- en milieuhygiënische verantwoorde manier inzamelen, bewerken en verwerken

Fryslân Milieu: Ophalen van huisvuil en uitvoering andere reinigingstaken in een aantal regio’s/gemeenten.

Beleidsvoornemen

Vermogen x € 1.000

a. Eigen vermogen:
1-1-2014: € 43.794
31-12-2014: € 41.939

b. Eigen vermogen:
1-1-2014: € 4.953
31-12-2014: € 5.796

a. Vreemd vermogen
1-1-2014: € 196.330
31-12-2014: € 184.584

b. Vreemd vermogen
1-1-2014: € 19.071
31-12-2014: € 18.600

Resultaat x € 1.000

a. € -1.760 (2014)

€ 1.133 (2014)

Verband

Enexis (voorheen Essent) te Den Bosch

Invloed

Via stemrecht op aandelen. Vertegenwoordiging door burgemeester Oosterman.

Financieel belang

Het uitgekeerde dividend over 2013 bedraagt € 27.231. Het geraamde dividend voor 2015 is € 25.000.

Belang

Invloed op dienstverlening en tarieven Enexis. Financieel rendement Enexis continueren

Beleidsvoornemen

Attero Holding is in 2014 verkocht aan Waterland Private Equity Investments.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2014: € 3.370.000
31-12-2014: € 3.517.000

Vreemd vermogen:
1-1-2014: € 2.895.000
31-12-2014: € 2.900.000

Resultaat x € 1.000

€ 265.500 (2014)

Verband

N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vertegenwoordiging door burgemeester Oosterman.

Financieel belang

18.720 aandelen a € 2,50 nominaal. Het dividend over 2013 is € 23.774. Voor 2015 wordt dividend geraamd op € 24.000.

Belang

Financiële diensten (o.a. financieel rendement, kredietverlening, betalingsverkeer en advisering).

Beleidsvoornemen

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2014: € 3.430.000
31-12-2014: € 3.582.000

Vreemd vermogen:
1-1-2014: € 127.753.000
31-12-2014: € 149.923.000

Resultaat x € 1.000

€ 126.000 (2014)

OWO samenwerking

Verband

OWO-samenwerking

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf en gemeente Opsterland

Proces

De afgelopen jaren hebben de OWO-gemeenten samengewerkt om hun positie als robuuste, zelfstandige plattelandsgemeenten neer te zetten. De invulling en uitwerking is in augustus 2012 in het “Procesplan strategische samenwerking OWO-gemeenten” door de Raden vastgesteld en in juni 2014 vastgelegd in de OWO – bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst biedt ook een basis voor toekomstige samenwerkingsvraagstukken.

Doelstellingen

Doelstellingen OWO-samenwerking:

 1.  Kwaliteitsverbetering door kennisdeling en investeren in deskundigheid;
 2.  Structureel minder meerkosten door krachtenbundeling en schaalvoordelen;
 3.  De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties verminderen;
 4.  De dienstverlening en de klantvriendelijkheid optimaliseren.

In de praktijk

Het samenvoegen van bedrijfsonderdelen uit het Procesplan is bijna voltooid. Er worden drie OWO-afdelingen elk in een van de gemeenten gebouwd waarin activiteiten ten behoeve van 80.000 inwoners worden samengevoegd. Gerealiseerd zijn inmiddels voor OWO: afdeling Belastingen en Vastgoedinformatie, afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving en delen van de afdeling Bedrijfsvoering (onderdeel PSA en FA+ en I&A). Per 1 januari 2016 volgt onderdeel DIV. De backoffice WIZ wordt naar verwachting in 2016 gerealiseerd.

Planning

In het voorjaar 2015 is de evaluatie van de OWO samenwerking besproken in de Raad (Rapport van Code Samen). Hieruit is de wens gevolgd om voor elke Raad afzonderlijk een visie op de samenwerking te maken Deze visies vormen de input voor de verkenning van het perspectief voor de toekomst van OWO. De korte termijn aanbevelingen uit het rapport worden in 2015 en verder opgepakt.