Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Rekening
2012

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Sociale structuur

Aantal inwoners *1)

25.871

25.836

25.672

25.630

25.570

van 0 - 3 jaar

970

van 4 - 16 jaar

4.046

van 17 - 64 jaar

15.877

van 65 jaar en ouder

4.978

van 0 - 19 jaar

5.841

5.702

5.563

5.483

van 20 - 64 jaar

14.797

14.586

14.501

14.348

van 65 jaar en ouder

5.198

5.384

5.566

5.739

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden

448

483

540

602

565

WWB

417

448

502

564

515

IOAW/IOAZ

31

35

38

38

50

Fysieke structuur

Oppervlakte (in ha.)

22.608

22.611

22.611

22.611

22.611

binnenwater

197

214

214

214

214

land

22.411

22.397

22.397

22.397

22.397

Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2)

12.077

12.095

12.093

11.724

11.731

Lengte van wegen (in km.) *3)

384

381

381

381

387

binnen de bebouwde kom

135

132

132

132

132

buiten de bebouwde kom

249

249

249

249

255

Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)

68

76

76

76

78

Lengte van waterwegen (in km.)

32

32

32

32

32

Openbaar groen (in ha.) *3)

beplanting

88

88

88

88

88

gras

194

195

198

197

207

Aantal bomen langs wegen en openbaar groen

36.271

36.205

35.742

35.742

36.011

Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen

12.079

12.077

12.127

12.133

12.170

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd
*2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen)
*3) Per 1-1-2016 wordt het traject van de N381 tuseen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente.

bedragen x € 1.000

Financiële kerngegevens

Rekening
2012

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Exploitatie

Exploitatielasten   *1)

58.507

61.994

64.368

70.646

69.988

Opbrengst belastingen

4.470

5.019

4.926

4.968

4.976

Opbrengst onroerendezaakbelasting

2.661

2.727

2.678

2.776

2.804

Algemene uitkering gemeentefonds  *2)

26.416

26.089

27.387

24.748

25.309

Boekwaarde vaste activa

75.428

75.996

72.861

72.585

69.975

Balans

Vaste schuld

45.535

41.459

35.663

35.111

33.552

Eigen financieringsmiddelen

37.917

44.183

44.054

41.206

39.110

Reserves

32.217

35.843

35.843

32.866

27.149

Voorzieningen

5.700

8.341

8.211

8.340

11.961

Overig

Loonkosten *3)

10.873

10.772

10.659

11.472

10.436

Bijdragen en subsidies *4)

3.619

3.569

2.994

2.749

4.290

*1) De toename van de exploitatielasten is het gevolg van het opnemen van de lasten als gevolg van de decentralisatie 3D's.
*2) Exclusief integratie-uitkering Sociaal Domein
*3) Afname van de loonkosten wordt veroorzaakt door de OWO-samenwerking, lasten staan nu onder een andere kostensoort in de begroting.
*4) Subsidies als gevolg het Sociaal Domein zijn nu ook opgenomen.

bedragen in euro's

Financiële kerngegevens per inwoner

Rekening
2012

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Exploitatie

Exploitatielasten

2.260

2.400

2.510

2.760

2.740

Opbrengst belastingen

170

190

190

190

190

Opbrengst onroerendezaakbelasting

100

110

100

110

110

Algemene uitkering gemeentefonds

1.020

1.010

1.070

970

990

Boekwaarde vaste activa

2.920

2.940

2.840

2.830

2.740

Balans

Vaste schuld

1.760

1.600

1.390

1.370

1.310

Eigen financieringsmiddelen

1.470

1.710

1.720

1.610

1.530

Reserves

1.250

1.390

1.400

1.280

1.060

Voorzieningen

220

320

320

330

470

Overig

Loonkosten

420

420

420

450

410

Bijdragen en subsidies

140

140

120

110

170