Paragraaf 5

Bedrijfsvoering

De gemeente Ooststellingwerf is een zelfbewuste plattelandsgemeente die open, zakelijk en betrokken samenwerkt om collectieve belangen te behartigen en te realiseren voor burgers, ondernemers en bezoekers. Deze missie vraagt om een organisatie die competent en flexibel is om in te kunnen spelen op de steeds veranderende vraag uit de omgeving. De organisatie wil verbindend zijn, in contact en eigen kracht stimuleren en ondersteunen. Dat doen we op eigen wijze, daadkrachtig en eigentijds.

Inter Bestuurlijk Toezicht en Human Resources Management

1. Interbestuurlijk toezicht

In 2016 geven we uitvoering aan de Wet revitalisering generiek toezicht. Deze wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht (provincie-raad) naar horizontale verantwoording (college-raad). Het veranderde interbestuurlijk toezicht is in 2014 door de provincie opgeschaald vanuit een pilot naar een full-scale uitvoering. De provinciale toetsing vindt plaats op onze wettelijke taken voortvloeiende uit de: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Waterwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Archiefwet, de Monumentenwet en de Huisvestingswet (statushouders).

In 2014 heeft onze organisatie meegedaan aan een nulmeting. Uit de nulmeting kwam naar voren dat er een paar scores “matig” zijn op het gebied van Archief en Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Hier is al aandacht voor. Om te borgen dat het Interbestuurlijk Toezicht de aandacht blijft houden die het verdient, hebben we het Interbestuurlijk Toezicht opgenomen in onze monitor juridische kwaliteitszorg en zullen we de stand van zaken met betrekking tot de voortgang volgen. Elk jaar moeten we de te beoordelen stukken voor 15 juli aanleveren bij de provincie. Op basis hiervan kan de provincie toetsen of onze gemeente voldoet aan de wettelijke bepalingen uit voornoemde wetgeving. We verwachten geen extra kosten voor de uitvoering van Interbestuurlijk Toezicht. De borging en uitvoering kan binnen bestaande budgetten worden uitgevoerd.

Onze inwoners merken hier niets nieuws van, want ze kunnen blijven vertrouwen op een goed bestuur dat toezicht houdt op een goede uitvoering van haar wettelijke verplichtingen. Op zich is het Interbestuurlijk Toezicht ook niet nieuw, in die zin dat stukken - die voortkomen uit onze wettelijke medebewindstaken - al door u gezien en beoordeeld worden. Dit is een gevestigde procedure. Het nieuwe aan Interbestuurlijk Toezicht is dat de provincie meer vertrouwt op de raad om te sturen en te faciliteren op de kwaliteit van de wettelijke uitvoering van medebewindstaken. En als we onze horizontale verantwoording goed op orde hebben, dan zal het verticale toezicht door de provincie afnemen.

2. Human Resource Management

Kwalitatief, klantbewust en kostenbewust personeel draagt bij aan het realiseren van onze ambities. Ons aanname en ontwikkelingsbeleid is gericht op het verder professionaliseren en flexibiliseren van de organisatie. We zorgen voor een goede werkomgeving, een volwassen arbeidsrelatie en een prettige werksfeer. Dit draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening.

Onze HRM-ambities liggen verankerd in ons Strategisch Personeelsbeleid “jouw talent telt”. Jaarlijks wordt de uitvoering vertaald naar thematische workshops en activiteiten. Belangrijke speerpunten voor 2016 zijn: bevorderen van instroom van jonge medewerkers, vergroten van interne en externe mobiliteit, OWO-harmonisatie van onderdelen van de rechtspositie, voorbereiding op het Individueel Keuzebudget (CAO- onderdeel), borgen kwaliteit en vaardigheden gesprekkencyclus en doorontwikkeling van het leidinggevend potentieel (Management Development programma). Dit alles, waar van toepassing, in een goede samenwerking met de medezeggenschap.

Financiën, Planning & Control en Juridische kwaliteitszorg

3. Financiën, Planning & Control

De financiële functie voorziet de raad, het college en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie voor de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en uitvoering. Deze functie is gericht op een duurzame en gezonde financiële positie van de gemeente. Kwaliteit, snelheid en toegankelijkheid spelen in deze processen een belangrijke rol. Digitaliseren is hierin een belangrijke ontwikkeling. De financiële administratie is sinds 2015 in OWO-verband georganiseerd.
Met ingang van 1 januari 2016 worden de gemeenten vennootschapsbelastingplichtig (VPB). We informeren u over de uitwerking, de wijze van invoering en mogelijke (budgettaire) gevolgen.
In 2016 ligt onze focus op de verdere vormgeving van de planning & controle cyclus (bijv. apps) en de daaronder liggende administratieve processen, OWO-harmonisatie van het financiële pakket, monitoring van de OWO-kosten en verevening, door ontwikkelen van geïntegreerd risicomanagement, voorbereiden en implementeren van de nieuwe BBV en de VPB.

4. Juridische kwaliteitszorg

De juridische functie bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en uitvoering. We blijven investeren in kennis en kunde (o.a. bestuderen van cases) en vroegtijdige betrokkenheid van de juridische adviseurs bij dossiers. We blijven de “informele aanpak” stimuleren en inzetten, eerst het goede gesprek. We zetten met goed resultaat (pre)mediation in. De positieve jaarverslagen van de Algemene en de Sociale Kamer voor de Bezwaarschriften laten dit ook zien. Het jaarverslag 2014 van de klachtenfunctionaris geeft goede aanbevelingen om de processen nog verder te verbeteren. Bewustwording en borging zijn verankerd in het platform Juridisch Vakberaad en in de vaststelling van tien kwaliteitspunten voor monitoring van de juridische kwaliteit.
In 2016 ligt de aandacht op de uitwerking van deze tien punten in de teamplannen, het opleiden en trainen, herhalen van workshops AWB voor niet-juridische medewerkers en analyseren van bezwaar & klachten dossiers.

Rechtmatigheid en Inkoop

5. Rechtmatigheid

Betrouwbaarheid en aantoonbaar werken binnen wet & regelgeving is een belangrijk punt voor de gemeente. Borging van ons rechtmatig handelen, verankeren we in onze (inkoop)processen. De inrichting is zodanig dat afwijkingen gesignaleerd en gecorrigeerd worden. Jaarlijks wordt in het Intern Controle plan de uitvoering van de verbijzonderde interne rechtmatigheidscontrole vastgelegd. De afgelopen jaren heeft de managementletter een sterk afnemend aantal aandachtspunten laten zien. De verklaring van de externe accountant geeft een beeld van de mate van beheersing, het “in control zijn” van de gemeente. Over 2014 en 2015 werken we met Ernst & Young. Voor 2016 wordt een aanbestedingsprocedure in OWO-verband doorlopen.
In 2016 richten we ons op verder inrichting van digitale processen, actiepunten uit de Managementletter 2015 en de OWO- samenwerking.

6. Inkoop

Transparantie en betrouwbaarheid zijn bij inkooptrajecten van groot belang. In het nieuwe “Inkoop & Aanbestedingsbeleid” liggen de beleidsuitgangspunten vast en zijn de kansen voor lokale en regionale ondernemers geborgd. De inkoopadviesfunctie is per 1 januari 2016 in OWO-verband georganiseerd, dit versterkt de kennisborging en continuïteit. De inkoopfunctie zelf blijft in de vakafdelingen belegd.
In 2016 en verder ligt de focus op: regionale inkoop sociaal domein, stimuleren en monitoren van duurzaam en fairtrade inkopen, relatie met lokale ondernemers, stimuleren van “social return of investment”, ontwikkelen van ondersteunende tools voor inkopers, inrichten en borgen van contractmanagement in OWO- verband.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten OWO 2014

Communicatie, ICT en Informatiebeveiliging

7. Informatie beveiliging

Burgers, ondernemingen en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de toevertrouwde gegevens. In ons meerjaren “Algemeen Informatie beveiligingsbeleid” ligt kader stellend vast hoe de gemeente hier mee omgaat. De beveiligingsmedewerker coördineert en ziet toe op de totstandkoming van de deelplannen en de naleving ervan. In de deelplannen zijn de eisen die gesteld worden aan de tactische, organisatorische en fysieke beveiliging vastgelegd. Jaarlijks worden door middel van zelfevaluatie en externe audits de maatregelen getoetst voor de BRP, waarde documenten, BAG, DigiD en Suwinet. Tevens wordt ons netwerk regelmatig getoetst om risico’s op fraude en hacken te detecteren en zo mogelijk te voorkomen. Beveiliging van onze gegevens en sturen op het gedrag van medewerkers vraagt continue aandacht en investeringen.
In 2016 blijft onze aandacht gaan naar: het beveiligingsplan Gebiedsteams, de cyber crime, de risico’s van werken met tablets en smartphones en baseline privacy (BIG).

8. Communicatie

De gemeente opereert in een sterk veranderende omgeving, waarin ook communicatie een andere invulling krijgt. Inspelen op de belangrijke trends en borgen van een eenduidige profilering en beeld van de gemeente over alle projecten en activiteiten heen is een belangrijke functie van de communicatieadviseurs. Het onderzoek naar de taken en formatie is in 2015 afgerond en heeft geleid tot het in balans brengen van de structurele capaciteit met de basistaken. Naast uitvoerende activiteiten, richt de taak van de communicatiefunctie zich vooral op stimuleren, coachen en ontwikkelen van communicatie-bewustzijn en communicatievaardigheden van de organisatie om proactief in contact te zijn met de omgeving.
In 2016 en verder ligt de focus op: bijdragen aan het HR-workshopprogramma gericht op participatie, eigen kracht, partnership en samenwerken.

9. Informatie- en communicatie technologie

Voor het sturen en bewaken van onze ambities is het noodzakelijk om beschikbare gegevens uit applicaties geschikt te maken tot relevante stuurdata. Hiermee wordt het mogelijk om beter te sturen op de processen, op tijdigheid en juistheid. Snelheid en selectie zijn hierbij belangrijk. Daarom willen we meer processen volledig digitaal maken en “business intelligence” breder inzetten. Voor onze klanten bouwen we makkelijk toegankelijke en volledig digitale processen. Het rijksprogramma i-Nup en concept Antwoord © is vervangen door “Dienstverlening 2020” en “Digitale Overheid 2017”. Het stelsel van basisregistraties is daarin opgenomen. Dit vraagt een herijking van onze visie op dienstverlening. Jaarlijks vertalen we onze ambities naar een ICT-jaarplan, zodat we planmatig en kostenefficiënt uitvoering kunnen geven aan alle projecten. Dit doen we sinds 2015 in OWO-verband.
In 2016 ligt de focus op: beheerfase BGT en BOR, nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (als vervanger van de GBA), Basisregistratie Kadaster en Bedrijven, vervolg geven aan herijkte visie dienstverlening, digitale bestuurlijke besluitvormingsproces implementeren, nieuw centraal document opslag systeem implementeren, doorontwikkeling zaaksysteem realiseren in OWO-verband.

Algemeen informatiebeveiligingsbeleid