Programma 4

Strategische projecten

 We gaan het bedrijventerrein Venekoten Noord te Oosterwolde revitaliseren met de nadruk op duurzame ontwikkeling. De Venekoterweg wordt veilig ingericht, waarbij integratie plaats vindt met de aanleg van de N381. Het Masterplan Appelscha is de integrale ruimtelijke-economische strategie voor de recreatief-toeristische ontwikkeling van Appelscha en omgeving Appelscha als schakel tussen Fryslân en Drenthe. In het Ecomunity Park te Oosterwolde willen we een multifunctioneel centrum realiseren dat ruimte biedt aan hoogwaardige arbeid en samenwerkingen met onderwijs en overheid.

De lasten en baten zijn verantwoord in Programma 3 - Ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Thema's

Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We gaan Venekoten Noord revitaliseren en het centrum en de toegang tot het centrum van Oosterwolde kwalitatief en functioneel verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2014 is het Masterplan Venekoten Centrum vastgesteld inclusief een projectenboek. Dit projectenboek omvat 29 projecten. De uitvoering is gestart in 2014 en loopt de komende jaren door. Elk project wordt samen met betrokkenen uitgewerkt en voorbereid. Per project wordt aan u krediet gevraagd. Vervolgens starten we met de uitvoering van het project.
Het voormalige bankgebouw aan de Hoogengaardelaan 1 is gesloopt en de vrijkomende ruimte is ingericht als tijdelijke parkeerplaats. We werken aan een definitieve invulling.
In de tweede helft van 2015 starten we met de herinrichting van het parkeerterrein het Stipeplein. We pakken in 2015 het fietspad en de omgeving van de Venekoterweg aan. In de 2016 gaat de provincie aan de slag met de kruisingen Venekoterweg – Houtwal en Venekoterweg – Ploeggang. De revitalisering van Venekoten Noord en de aanpak van het busstation staan ook in 2016 gepland.
Om de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten starten wij met het invullen van winkelruimte volgens het concept Spared Space. Een tijdelijke invulling met ondernemers en een informatiecentrum in een leegstaand pand.

Wat merkt de burger ervan?

De inwoners en bezoekers van Oosterwolde krijgen een aantrekkelijk winkelgebied met voldoende parkeerruimte. Het centrum is goed bereikbaar. De ontsluiting van het centrum via de Venekoterweg, Houtwal en Trambaan vormt het visitekaartje van Oosterwolde.

Wat mag het kosten?

De omvang van het Masterplan is in totaal (inclusief bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente zelf) gesteld op € 9,55 miljoen. U neemt afzonderlijk nog besluiten over de uitvoering van de (deel)projecten.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)

Masterplan Oosterwolde-centrum Venekoten-noord

Thema: Masterplan Appelscha

Wat willen we bereiken?

Ooststellingwerf heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector de komende 10 jaar uitbreiden van 13% naar 20%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een Masterplan ontwikkelen: een integrale ruimtelijke-economische strategie voor de recreatief-toeristische ontwikkeling van Appelscha en omgeving. Met het Masterplan worden enerzijds de nog lopende onderdelen van de Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha geborgd en uitgevoerd, en anderzijds de investeringen optimaal verzilverd door een verbreding van strategie, inhoud, plangebied en partners. De Quickwins 2015 uitvoeren, conform het recentelijk vastgestelde projectplan.

Wat merkt de burger ervan?

Ooststellingwerf is een aantrekkelijk verblijfsgebied, waar inwoners, toeristen en recreanten een breed aanbod aan toeristische activiteiten aangeboden krijgen.

Wat mag het kosten?

Voor het Masterplan Appelscha wordt provinciale financiering verkregen vanuit de Streekagenda (Quickwins 2015 voor € 0,81 miljoen) en vanuit de gebiedsontwikkeling N381 (€ 2,55 miljoen, inclusief € 1,8 miljoen voor het opwaarderen van de Turfroute).

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)

Toeristisiche Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek

Bijlage 2 Productaanbod in Appelscha

Bijlage 3 SWOT Appelscha

Bijlage 4 Longlist bij rapport

Bijlage 5 Shortlist bij rapport

Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha

Projectplan Uitvoering Quickwins 2015

Thema: Ecomunity Park te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen. Dit ter versterking van innovatie op het gebied van biobased materials en daarnaast om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society. Hiermee willen we onderwijsinstellingen structureel aan onze regio binden. Het Ecomunity center biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanwege het zwaarwegend maatschappelijk karakter, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van werkgelegenheid is de gemeente voornemens mede te investeren, gezamenlijk met de provincie en het bedrijfsleven, in het Ecomunity Center. De realisatie van het Ecomunity center leidt tot een vermeerdering van het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente. Door een dergelijke faciliteit binnen onze gemeente tot stand te brengen is het aantrekkelijker voor kennisintensieve bedrijven zich hier te vestigen. Dit is in concreto het project dat over een relatief korte periode de meeste werkgelegenheid tot stand zal brengen, in zijn totaliteit gaat het om 646 FTE aan directe arbeidsplaatsen voor het totale Ecomunity Park. Door het bieden van volwassenen onderwijs, zijn er ook effecten te verwachten door het opleiden van mensen zonder werk. Ook zijn er indirecte effecten en spin-offs te verwachten bijvoorbeeld in het kader van werk voor mensen met een beperking. Dit project vraagt een investering van € 3 à € 4 miljoen.

Wat merkt de burger ervan?

Er ontstaan hoogwaardige arbeidsplaatsen, meer dynamiek door het binden van jonge talenten. Een plek waar volwassenenonderwijs, voorlichting en educatie gegeven kan worden.

Wat mag het kosten?

We hebben het voornemen om een bijdrage van € 1 miljoen voor onze rekening te nemen, dit betreft een investering in het gebouw Ecomunity center. We stellen voor in 2017 en in 2018 hiervoor € 500.000 te ramen. Daarnaast is naar verwachting een bedrag van € 100.000 noodzakelijk voor voorbereidingskosten. We stellen voor in 2016 en 2017 € 50.000 te ramen. We gaan alleen investeren indien er een gedegen business case ligt, waarbij alle partijen participeren. We stellen voor € 1 miljoen te dekken uit de Algemene reserve (eenmalige opbrengst precariogelden) en € 100.000 uit de reserve Strategische projecten
De reserve Verruiming werkgelegenheid is beschikbaar gesteld voor ondersteunende werkzaamheden.

Beleidskaders

Structuurvisie ECOmunitypark 2012-2022

Bestemmingsplan Ecomunitypark