Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid

In het begrotingsresultaat wordt inzage gegeven in het resultaat van het meerjarenperspectief op basis van bestaand beleid en structurele lasten nieuw beleid voor zowel het komende jaar als de prognosejaren daarna.
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen
Het nieuw beleid blijft beperkt tot de zaken uit het Coalitieprogramma 2014-2018. Extra gelden voor de uitvoering van het coalitieprogramma hebben geleid tot eenmalige budgetuitzetting.
Met betrekking tot de gemeentelijke kapitaalgoederen gaan wij ervan uit dat de opgestelde beheersplannen en de daaraan gekoppelde budgetten voldoende zekerheid bieden.
Naast wensen nieuw beleid is het van belang rekening te houden met autonome ontwikkelingen in de begroting.
Ten aanzien van wettelijke taken hanteert u het standpunt, dat we ons hierbij beperken tot de middelen die het Rijk hiervoor (extra) beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld binnen het Gemeentefonds of specifieke uitkeringen. Regelingen met een openeinde karakter vormen hierbij een risico. De lasten en baten van het Sociaal Domein zijn integraal en budgettair neutraal opgenomen.
De gemeentelijke financiële bijdragen aan strategische projecten (Venekoten Centrum, Masterplan Appelscha, Ecomunity Center) zijn gedekt binnen de bestaande middelen. De structurele budgettaire consequenties zijn beperkt gebleven doordat extra uitgaven grotendeels gedekt worden door bestaande budgetten te heralloceren en/of door het inzetten van eenmalige middelen uit de diverse reserves.

bedragen x € 1.000

Nieuw beleid

Incidenteel/
Structureel

Begroting
2016

MJB
2017

MJB
2018

MJB
2019

Programma 2. Welzijn en Educatie

Renovatie sporthal De Boekhorst Oosterwolde

S

- 11

- 21

- 21

- 21

Bijdrage trainingsveld Waskemeer

I

pm

Totaal programma 2

- 11

- 21

- 21

- 21

Programma 3. Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Streekagenda ZO Fryslan

S

- 13

- 13

- 13

- 13

Economische aangelegenheden

S

- 10

- 10

- 10

- 10

Herinrichting Nanningaweg fase 3

I

- 585

Dekking herinrichting Nanningaweg fase 3

I

585

Onkruidbeheersing op (half)verhardingen

I

- 52

Totaal programma 3

- 75

- 23

- 23

- 23

Programma 4. Strategische projecten

Voorbereidingskosten Biobased center

I

- 50

- 50

Dekking voorbereidingskosten reserve Strategische projecten

I

50

50

Investering gebouw Biobased center

I

- 500

- 500

Dekking gebouw Biobased center Algemene reserve

I

500

500

Totaal programma 4

-

-

-

-

Programma 5. Openbare orde en Veiligheid

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

S

- 25

- 50

- 50

- 50

Totaal programma 5

- 25

- 50

- 50

- 50

Programma 6. Bestuur en Dienstverlening

Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland

I

- 75

Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

S

- 100

- 100

- 100

- 100

Initiatieven economisch en/of maatschappelijk rendement

I

- 500

- 500

Dekking initiatieven Algemene reserve

I

500

500

Financieringslasten eenmalige besteding precariogelden

S

- 35

- 105

- 140

- 140

Uitbreiding formatie Communicatie

S

- 56

- 56

- 56

- 56

Uitbreiding formatie Dienstverlening

S

- 75

- 50

- 50

- 50

Dekking uitbreiding formatie Dienstverlening

S

50

50

50

50

Uitbreiding formatie Documentaire Informatie Voorziening

S

- 62

- 62

- 32

- 32

Uitbreiding formatie Inkoop

S

- 20

- 20

- 20

- 20

Dekking uitbreiding formatie Inkoop

S

20

20

20

20

Totaal programma 6

- 353

- 323

- 328

- 328

Totaal nieuw beleid

- 464

- 417

- 422

- 422

Programma 2 – Welzijn en Educatie

Sportaccommodaties

Op 24 juni jl. heeft u ingestemd met de Visie sportaccommodaties 2015-2030. U heeft besloten € 385.000 te investeren in de renovatie van de sporthal De Boekhorst te Oosterwolde. De kapitaallasten bedragen € 21.000 per jaar. We stellen voor deze renovatie in 2016 uit te voeren.
De aanleg van een trainingsveld te Waskemeer is afhankelijk van initiatief van de vereniging. In het visiedocument staat vermeld dat een passende oplossing ook kan inhouden dat een financiële bijdrage van de gemeente noodzakelijk is. Daarom stellen voor deze financiële bijdrage als PM te ramen in de begroting.

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Streekagenda ZO Fryslân

Voor de uitvoering van de Streekagenda was de afgelopen jaren € 37.000 beschikbaar. Door nieuwe ontwikkelingen binnen de Friese Wouden (Merk Fryslân en ontwikkeling- en uitvoeringsprojecten Friese Wouden), stellen we voor dit budget structureel te verhogen met € 13.000, tot een totaalbedrag van € 50.000.

Verhoging budget economische aangelegenheden

Het huidige budget economische aangelegenheden is niet toereikend om adequaat invulling te kunnen geven aan activiteiten om de relatie tussen gemeente en ondernemers nog verder te verbeteren. We hebben de ambitie om per jaar in ieder geval twee grote ondernemingsbijeenkomsten te organiseren. Daarom stellen we voor het huidige budget van € 10.000 te verhogen naar € 20.000.

Herinrichting Nanningaweg te Oosterwolde(fase 3)

De herinrichting van de Nanningaweg Oosterwolde, gedeelte Jan Frankensingel – Nanningaburg (fase 3) kost € 585.000. Van de provincie Fryslân hebben we een subsidie toezegging ontvangen van € 234.000. We stellen voor het restant van de investering te dekken uit de reserve Dorpsvernieuwing (€ 320.000) en uit reguliere onderhoudsbudgetten voor wegen en verlichtingen (€ 31.000).

Budgetuitzetting onkruidbeheersing op (half)verhardingen

Door een wettelijk verbod per 1 januari 2016 op het gebruik van chemische middelen op (half)verharding zijn we genoodzaakt een andere methode van onkruidbeheersing toe te gaan passen. Voor 2016 leidt dit voorlopig tot een eenmalige budgetuitzetting van € 52.000. Eind 2015 is onderzocht op welke wijze onkruidbeheersing efficiënt en effectief kan worden toegepast. Eventuele structurele budgettaire consequenties brengen we in 2016 in beeld.

Programma 4 – Strategische projecten

Ecomunity center

We hebben het voornemen om een bijdrage van € 1 miljoen voor onze rekening te nemen, dit betreft een investering in het gebouw Biobased center. We stellen voor in 2017 en in 2018 hiervoor € 500.000 te ramen. Daarnaast is naar verwachting een bedrag van € 100.000 noodzakelijk voor voorbereidingskosten. We stellen voor in 2016 en 2017 € 50.000 te ramen. We gaan alleen investeren indien er een gedegen business case ligt, waarbij alle partijen mede participeren. We stellen voor € 1 miljoen te dekken uit de Algemene reserve (eenmalige opbrengst precariogelden) en € 100.000 uit de reserve Strategische projecten.

Programma 5 – Openbare orde en veiligheid

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

We stellen voor de formatie-uitbreiding van een extra BOA vanaf 2016 structureel te dekken uit de structurele opbrengsten precariogelden.

Programma 6 – Bestuur en dienstverlening

Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland

Bij de behandeling van de programmabegroting in november 2013 zijn tot en met 2015 middelen beschikbaar gesteld voor de kosten voorvloeiend uit de samenwerkingsagenda (OWO). Deze middelen (€ 75.000 per jaar) zijn/worden aangewend voor het uitvoeren van onderzoeken, de inzet van externe kennis en kunde bijvoorbeeld voor projectleiding en de ondersteuning van het samenwerkingsproces in het algemeen. De samenwerkingsagenda loopt door naar 2016 e.v. Daarom stellen we voor eenmalig € 75.000 beschikbaar te stellen voor 2016.

Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

De implementatie van de BGT is in 2014 in OWO verband gestart. Hiervoor heeft u in 2013 incidentele investeringskredieten beschikbaar gesteld voor de kosten aanschaf en implementatie van BGT+. Vanaf 2016 is structureel een budget van € 100.000 nodig voor de beheersfase. Dit budget is met name nodig voor een jaarlijkse fotokartering, het landmeetkundig inwinnen van gegevens en de kosten uitbreiding van formatie beheersfase (BGT applicatiebeheer en gegevensbeheerders). Bij de evaluatie in 2019 gaan we bezien welke inverdieneffecten zijn behaald. We stellen u voor hiermee in te stemmen.

Eenmalige initiatieven economisch en/of maatschappelijk rendement

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2016-2019 hebt u bij amendement ingestemd met incidentele bestedingen van € 2 miljoen opbrengst precariogelden aan eenmalige initiatieven met aantoonbaar economische en/of maatschappelijk rendement. U hebt besloten dat € 1 miljoen wordt gereserveerd voor het Ecomunity Center (zie hiervoor). Verder wordt € 1 miljoen gereserveerd voor bestedingsvoorstellen van inwoners, instellingen en organisaties en voor voorstellen vanuit de raad voor nieuwe initiatieven. We stellen voor in 2016 en 2017 een bedrag van € 500.000 te ramen. Het totale bedrag van € 1 miljoen kan gedekt worden uit de Algemene reserve (eenmalige opbrengst precariogelden).

Financieringslasten eenmalige besteding precariogelden

Bij een gemiddelde jaarlijkse besteding van € 500.000, zijn de financieringslasten € 35.000 p/j (25 jaar lineair + 3% rente). De financieringslasten van deze eenmalige lasten kunnen grotendeels gedekt worden door met ingang van 2016 het tarief precariobelasting jaarlijks (2016 tot en met 2019) te verhogen met € 0,05. De structurele geraamde opbrengst per jaar is € 28.000. Per saldo zijn netto de extra lasten vanaf 2016 per jaar € 7.000 (€ 35.000 financieringslasten minus € 28.000 geraamde opbrengst precariobelasting). De geraamde opbrengst precariobelasting is al in de primitieve begroting verwerkt conform de door u vastgestelde uitgangspunten bij de Kaderbrief 2016-2019.

Personele aangelegenheden

Formatie Communicatie

Ter borging van een doorlopende kwaliteit in de advisering en continuïteit van de operationele taken van communicatie, op strategisch en tactisch niveau voor onze gemeente, is extra capaciteit nodig. We stellen voor de capaciteit met ingang van 2016 structureel uit te breiden met 36 uur. Lasten € 56.000.

Formatie Dienstverlening

Met de voorbereiding op de rapportage Programma Dienstverlening en de Herijking van de Visie op Dienstverlening zijn ook de knelpunten in het team Dienstverlening zichtbaar geworden. Om een goede service te leveren aan de publieksbalie nu en in de toekomst is een kwantitatieve capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. We stellen voor de capaciteit in 2016 eenmalig uit te breiden met 18 uur. Lasten € 25.000. Daarnaast stellen voor de capaciteit vanaf 2016 structureel uit te breiden met 36 uur. Lasten € 50.000. Deze structurele lasten kunnen gedekt worden uit een besparing van € 50.000 binnen de formatie van de OWO entiteit VTH.

Formatie Documentaire informatievoorziening (DIV) (OWO)

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het onderdeel OWO DIV toegevoegd aan het team van de OWO afdeling Bedrijfsvoering bij de gemeente Weststellingwerf. Het onderdeel DIV krijgt een omvang van 17,7 fte. Per gemeente wordt 5,9 fte ingebracht. Ooststellingwerf heeft 5,2 fte beschikbaar. Een verschil van 0,7 fte. We stellen voor met ingang van 2016 0,7 fte structureel te ramen. Kosten € 32.000. Daarnaast verwachten we voor de duur van 2 jaar implementatiekosten (expertise, inhuur, implementeren systemen etc.) van € 30.000 per jaar, per gemeente nodig te hebben. We stellen voor dit bedrag eenmalig in 2016 en 2017 te ramen.

Formatie Inkoop (OWO)

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het onderdeel OWO Inkoop toegevoegd aan FA+ OWO bij de gemeente Weststellingwerf. Het team FA+/PSA is sinds 1 januari 2015 een team van de OWO afdeling Bedrijfsvoering. OWO Inkoop bestaat per 1 januari 2016 uit 3 fte. Per gemeente wordt 1 fte ingebracht. Ooststellingwerf heeft 0,7 fte beschikbaar. Een verschil van 0,3 fte. We stellen voor met ingang van 2016 0,3 fte structureel te ramen. Kosten € 20.000. Ter dekking van dit bedrag stellen we voor vanaf 2016 € 20.000 taakstellend op te nemen in de begroting voor te realiseren inkoopvoordelen.
Het begrotingsresultaat voor de jaren 2016 tot en met 2019 ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat

Begroting
2016

MJB
2017

MJB
2018

MJB
2019

Begrotingsresultaat

Saldo bestaand beleid

1.308

774

236

242

Saldo nieuw beleid

- 464

- 417

- 422

- 422

Totaal begrotingsresultaat

844

357

- 186

- 180

Na verwerking van bestaand beleid en de wensen nieuw beleid & autonome ontwikkelingen is het begrotingsperspectief 2016-2019 is positief. In de Kaderbrief 2016-2019 was deze tendens al aangekondigd. Ook de eerder gepresenteerde negatieve saldi vanaf jaarschijf 2018 zijn omgebogen naar beperkt nadelig. Het positieve begrotingsperspectief geeft ons geen aanleiding om te komen met nadere dekkingsvoorstellen.