Programma 6

Bestuur en Dienstverlening

We werken aan een positieve uitstraling van onze gemeente binnen, maar ook buiten onze gebiedsgrenzen. Er is collegiaal bestuur, die waarde hecht aan integriteit en integrale verantwoordelijkheid. We werken nauw samen met de gemeenten Weststellingwerf en Opsterland om winst te behalen binnen de vier K’s (minder Kosten, meer Kwaliteit, meer Klantgerichtheid en minder Kwetsbaarheid). De gemeentelijke dienstverlening is open, accuraat, publieksvriendelijk, invoelend en gemakkelijk benaderbaar. Een verantwoorde beheersing van de financiële huishouding, gekoppeld aan het consistent uitvoeren van het financiële beleid is ook de komende jaren ons credo.

76%
33%

Thema's

Thema: Bestuur

Wat willen we bereiken?

In de nieuwe collegeperiode bouwen we voort op de ingeslagen weg. We blijven ons inzetten voor duurzaamheid en vernieuwing. Het college wil dicht bij de burgers en bedrijven staan. We werken aan een positieve uitstraling van onze gemeente binnen- maar ook buiten onze gebiedsgrenzen. Er is collegiaal bestuur, die waarde hecht aan integriteit en integrale verantwoordelijkheid. Het college heeft en behoudt duidelijk de regie in handen van de grote projecten. En burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt. We trekken met onze OWO partners (de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf) samen op en zoeken ook buitengemeentelijk nieuwe partners om complexe vraagstukken samen (met de markt) op te lossen. Het in 2012 vastgestelde OWO-procesplan is in 2016 afgerond, bestuurlijk houden we vinger aan de pols op de uitvoering. Daarnaast wordt, mede gebaseerd op een evaluatie die is uitgevoerd in het voorjaar van 2015, de toekomst van OWO voor de komende jaren vormgegeven. De uitkomsten van het eigen visie onderzoek van de raad zal richting geven aan de te ondernemen acties in de periode 2016-2019. We streven goede collegiale verhoudingen na en respecteren de principiële uitgangspunten van de verschillende partijen. We zijn eigentijds, modern en slagvaardig.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Regelmatig in overleg zijn met representatieve maatschappelijke organisaties bij beleidsvoorbereiding;
 • We gaan regelmatig op bedrijfsbezoek;
 • We organiseren jaarlijks 1 à 2 ondernemersavonden;
 • We spannen ons in om Ooststellingwerf beter te positioneren en te profileren. Wij discussiëren op open en constructieve wijze met alle partijen en gaan moeilijke beslissingen niet uit de weg;
 • We benutten de dynamiek in de samenleving van de gemeente Ooststellingwerf en stimuleren eigen kracht;
 • Het college is aanspreekbaar op concrete resultaten;
 • We bieden een luisterend oor voor alle belanghebbenden;
 • Bestuurlijk trekken we samen op met gemeente Opsterland en Weststellingwerf als OWO richting externe (overheids-)partners;
 • Bestuurlijk stemmen we nieuw beleid in OWO-verband af.

Wat merkt de burger ervan?

 • Inwoners en organisaties betrekken we actief bij de voorbereiding en uitvoering van plannen in hun werk-, woon- en leefomgeving;
 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid gemeentelijke dienstverlening.

Wat mag het kosten?

Bij de behandeling van de programmabegroting in november 2013 zijn tot en met 2015 middelen beschikbaar gesteld voor de kosten voorvloeiend uit de samenwerkingsagenda (OWO). Deze middelen (€ 75.000 per jaar) zijn/worden aangewend voor het uitvoeren van onderzoeken, de inzet van externe kennis en kunde bijvoorbeeld voor projectleiding en de ondersteuning van het samenwerkingsproces in het algemeen. De samenwerkingsagenda loopt door naar 2016 e.v. Daarom stellen we voor eenmalig € 75.000 beschikbaar te stellen 2016. De overige activiteiten kunnen gedekt worden binnen de bestaande en al ter beschikking gestelde middelen.

Beleidskaders

Strategische samenwerking OWO gemeenten

Bestuursovereenkomst owo

Rapportage evaluatie OWO-samenwerking

Thema: Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Eind 2015 herijken we onze visie op dienstverlening. Onze missie is tijdige en adequate diensten, adviezen en informatie te leveren, zodat onze overheidstaken conform wet en regelgeving worden uitgevoerd en onze maatschappelijke doelen gerealiseerd kunnen worden. Hoe realiseren wij dit? Wij helpen de burger naar tevredenheid (verder), sturen aan op eigen kracht en zelfredzaamheid, zorgen voor juiste informatie, hebben kennis en kunde in huis of verwijzen adequaat door, zijn helder in wat de burger van ons kan en mag verwachten en we bieden betrouwbare snelle digitale service. We faciliteren onze medewerkers om hun werk slim en snel te kunnen doen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. In de ontwikkeling van onze dienstverlening sluiten we aan bij het visiedocument Digitale Overheid 2017 van het Rijk, de Overheidsbrede Dienstverlening 2020 van de VNG en maatschappij brede ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Team Dienstverlening van de Gemeente Ooststellingwerf is in principe het 1e loket voor (lokale) overheidsvragen (klant contact centrum KCC) en levert binnen de vastgestelde termijnen gemeentelijke producten en diensten en zorgt voor toegankelijke juiste informatie aan burgers en bedrijven. Complexe vragen worden door vakafdelingen en OWO backoffices beantwoord. Vragen over zorg worden in het Gebiedsteam behandeld. Het KCC ziet voor de hele organisatie toe op de naleving van de kwaliteitsnormen dienstverlening, zodat de betrouwbaarheid en service van de gemeente geborgd wordt.
De traditionele kanalen (telefoon, post en balie) blijven beschikbaar voor de inwoners en bedrijven en blijven belangrijk. We investeren in het uitbreiden van de digitale dienstverlening en digitale verwerking. Via alle kanalen mag de klant rekenen op dezelfde en correcte antwoorden. We verbeteren onze dienstverlening continue. In 2016 ligt de focus op:

 • We monitoren de kwaliteitsnormen telefonie, post en mail;
 • We moderniseren onze werkplekken om o.a. beter plekonafhankelijk te kunnen werken en de klant (thuis) te bedienen;
 • We investeren in de kwaliteit van onze gegevensdatabases en de beveiliging;
 • We voltooien de Basisregistraties conform de wettelijke eisen en planning;
 • Doorontwikkeling in zaakgericht werken en digitale afhandeling van meer producten. Processen maken we volledig digitaal, o.a. met de invoering van het bestuurlijk digitale besluitvormingsproces.
 • Toegankelijkheid van informatie op de website door nieuwe online toepassingen voor begroting en jaarrekening.

Wat merkt de burger ervan?

Onze dienstverlening is toegankelijk, professioneel en op de klant gericht. De meeste vragen (80%) handelen we in het eerste contact naar tevredenheid af. De overige 20% van de vragen zijn meer complex, maar worden met dezelfde voortvarendheid behandeld. We zijn gastvrij. Het is voor de klant duidelijk waar hij of zij terecht kan met vragen, opmerkingen of complimenten. De klant vindt steeds makkelijker zelf zijn of haar informatie en vraagt producten zelf aan via de website. Zo kan de burger voortaan via een openbaar kanaal (bv. de Landelijke Voorziening Basisregistraties) actuele informatie vinden over zijn eigendom/percelen. Via de PIP (persoonlijke internet pagina) is veilige uitwisseling van persoonlijk informatie met de gemeente geborgd. De burgers en ondernemers informeren we tijdig en op vakkundige wijze. Het is duidelijk welke normen de gemeente hanteert. De gemeente is hierop aanspreekbaar. Onze dienstverlening blijft toegankelijk voor iedereen. Wie moeite heeft met de (snel) verdergaande digitalisering, helpen we.

Wat mag het kosten?

De dekking van activiteiten en ontwikkelingen vindt plaats uit ter beschikking gestelde middelen voor het Meerjarenonderhoud- en investeringsplan ICT/Dienstverlening. Dit plan actualiseren we jaarlijks bij de begroting. Voor de periode 2016-2019 kunnen de ambities binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd. De implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is in 2014 in OWO verband gestart. Vanaf 2016 is structureel een budget van € 100.000 nodig voor de beheersfase. Bij de evaluatie in 2019 gaan we bezien welke inverdieneffecten zijn behaald. We stellen u voor hiermee in te stemmen.

Beleidskaders

Meerjaren Onderhoud- en Investeringsplan ICT/Dienstverlening (financieel kader vastgesteld november 2013)
Herijking Visie Dienstverlening (najaar 2015)

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening

Thema: Financiën

Wat willen we bereiken?

De huidige financiële positie blijvend borgen en verstevigen. Grip houden op ontwikkelingen om voldoende middelen te hebben voor de vraagstukken in het sociale en ruimtelijke domein. Belastingen verhogen we daar waar nodig trendmatig. De structurele opbrengst van de precariobelasting kan vanaf 2016 worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. In de periode 2016-2019 vraagt de beheersing van de kosten in het sociale domein veel inzet op monitoring en risicobeheersing.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We verminderen de schuldpositie verder;
 • De onroerend zaak belasting verhogen we  (zo nodig) trendmatig;
 • De precariobelasting wordt met ingang van 2016 tot en met 2019 jaarlijks verhoogd met € 0.05 p/j om de lasten te dekken van incidentele bestedingen aan eenmalige initiatieven met een hoog maatschappelijk en/of economisch rendement (besteding in totaal € 2 miljoen);
 • De legestarieven voor producten houden we kostendekkend, de legestarieven van de omgevingsvergunningen stellen we voorlopig vast op 75% kostendekking;
 • We presenteren een reële begroting;
 • Een heldere en een transparante presentatie van financiële documenten en rapportages;
 • We sturen op het financieel kader voor de 3D’s.

Wat merkt de burger ervan?

 • Transparantie in de financiële huishouding van de gemeente;
 • Een kasboek met “zwarte cijfers” ook op de lange termijn;
 • Geen onnodige lasten verhoging vanuit de OZB;
 • Betaalbare gemeentelijke producten en diensten.

Wat mag het kosten?

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2016-2019 hebt u bij amendement ingestemd met incidentele bestedingen van € 2 miljoen opbrengst precariogelden aan eenmalige initiatieven met aantoonbaar economische en/of maatschappelijk rendement. U hebt besloten € 1 miljoen te reserveren voor het Ecomunity Center. Verder reserveren we € 1 miljoen voor bestedingsvoorstellen van inwoners, instellingen en organisaties en voor voorstellen vanuit de raad voor nieuwe initiatieven. We stellen voor in 2016 en 2017 een bedrag van € 500.000 te ramen. Het totale bedrag van € 1 miljoen kan gedekt worden uit de Algemene reserve (eenmalige opbrengst precariogelden).
De financiële dekking is verwerkt in de programma’s en paragrafen waar de activiteiten plaatsvinden. De 3D’s worden in een eigen programma verantwoord.

Beleidskaders

Diverse belastingverordeningen
Financiële Kaders (jaarlijkse vaststelling in de kaderbrief)

Financiele verordening gemeente Ooststellingwerf - art 212 gemeentewet

Controleverordening gemeente Ooststellingwerf - art. 213 gemeentewet

Doelmatigheidverordening gemeente Ooststellingwerf - art. 213a gemeentewet

Treasurystatuut