Programma 3

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

We willen Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties positioneren. Hierdoor zal ook het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector toenemen. We willen als gemeente een zichtbaar en onderscheidend profiel hebben, dat inwoners en bedrijfsleven inspireert tot een duurzame samenleving. Dit betekent onder andere dat we een duurzame CO2 neutrale gemeente willen zijn en dat we afval zoveel mogelijk hergebruiken. Daarnaast behouden en ontwikkelen we de leefbaarheid in de dorpen door een goede verdeling van maatschappelijke voorzieningen en een passende woningvoorraad.

11%
14%

Thema's

Thema: Economische Ontwikkeling

  • Recreatie en Toerisme
  • Biobased Economy
  • Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren (deze ambitie vindt plaats onder het strategisch project Masterplan Appelscha). Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector zal de komende 10 jaar toenemen van 13% naar 20%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Masterplan Appelscha (zie deelthema 4.2) actualiseren we aan de hand van tenminste vijf Recreatieve en Toeristische speerpunten, die gaan bijdragen aan het behalen van onze ambitie. De gemeente stelt een visie op voor recreatie en toerisme om de speerpunten en de prioriteiten geactualiseerd vast te stellen. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied geven we expliciet aandacht aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme en hospitality. We leggen elk jaar minimaal tien bedrijfsbezoeken af, zo kunnen we goed inspelen op eventuele plannen en behoeftes van de ondernemers. Verder stimuleert de gemeente het netwerken van ondernemers. Het delen van kennis, innovatie en contacten met het onderwijs vinden wij van groot belang. Binnen de Streekagenda Zuidoost Fryslân en het Recreatieschap Drenthe realiseren we diverse projecten, met het Uitvoeringsprogramma Friese Wouden als uitgangspunt. Deze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de toeristische ontwikkeling van de Friese Wouden.

Wat merkt de burger ervan?

De recreatieve mogelijkheden in de woonomgeving worden groter. Door economische groei komen er meer banen in de recreatieve en toeristische sector. Door een toename van het aantal (particuliere en zakelijke) toeristen wordt de omzet in deze (en aanpalende) sectoren vergroot. De levendigheid in de dorpen wordt mede vergroot door toename van het aantal toeristen.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van de Streekagenda was de afgelopen jaren € 37.000 beschikbaar. Door nieuwe ontwikkelingen binnen de Friese Wouden (Merk Fryslân en ontwikkeling- en uitvoeringsprojecten Friese Wouden), stellen we voor het huidige budget structureel te verhogen met € 50.000. Daarnaast zijn budgetten beschikbaar voor het VTRBO € 25.000 (bijdrage VTRBO, Tourist Info Drenthe en de regiomarketingorganisatie), Toeristisch beleid € 57.000 (waaronder bijdrage aan Recreatieschap Drenthe) en de Turfroute € 43.000 (instandhouding, brugbediening en afvalcontainers). Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt een extra bijdrage gevraagd voor de instandhouding van recreatieve voorzieningen SBB. Deze bijdrage is structureel € 7.500 voor 3 jaar plus een inzet van uren via het dorpenbudget. Tourist Info Drenthe zal ophouden te bestaan. Er wordt gekeken op welke manier werkzaamheden en budget worden ingevuld. Voor de financiën rondom Masterplan Appelscha verwijzen we u naar deelthema 4.2.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)

Toeristisiche Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek

Bijlage 2 Productaanbod in Appelscha

Bijlage 3 SWOT Appelscha

Bijlage 4 Longlist bij rapport

Bijlage 5 Shortlist bij rapport

Ontwikkelagenda Appelscha en omstreken

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van verduurzaming van bedrijven en bedrijfsprocessen, waarbij door middel van het aanbrengen van focus, onder de paraplu van de biobased economy op de sectoren agro/food, bouw en recreatie & toerisme, specialisatie ontstaat. Door middel van profilering en positionering kunnen we extra werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen realiseren. Bij het werken aan een biobased economie gaan een duurzame leefomgeving en het creëren van extra werkgelegenheid hand in hand. Dit profiel dient inwoners en bedrijven te inspireren tot een duurzame samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het proces van het komen tot een biobased economy  te versnellen formuleren we een beleidsvisie op dit gebied. In deze beleidsvisie schetsen we de contouren voor de strategie van onze gemeente om te komen tot deze biobased economy en de wijze waarop de gemeente hieraan haar bijdrage wil gaan leveren. Onderdeel van deze visie is een Biobased agenda Ooststellingwerf, waarbij acties op hoofdlijnen worden benoemd. Deze mondt vervolgens weer uit in een operationeel uitvoeringsprogramma c.q. programmaplan. Bestaande initiatieven op dit gebied blijven we faciliteren en daarnaast tonen we zoveel mogelijk voorbeeldgedrag.
In samenwerking met de Streekagenda ZO Fryslân realiseren we minimaal 3 innovatieve pilots, gespreid over ZO Fryslân, en gericht op de doelgroep MKB+. Waar nodig realiseren we een koppeling met onderwijs en onderzoeksinstellingen. De ervaringen met de pilots leiden tot een handboek of document met aanbevelingen voor regelgeving en beleid. Hiermee kunnen gemeenten het MKB maximaal faciliteren richting de kansen van een BBE. De website bouwen we verder uit voor netwerkcontacten tussen bedrijven over innovatie en samenwerking.

Wat merkt de burger ervan?

Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Ondernemers en inwoners ervaren ruimte voor nieuwe initiatieven met een duurzaam karakter. Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid.

Wat mag het kosten?

Het vormen van de visie Biobased Economy voor onze gemeente realiseren we door het inzetten van ambtelijke uren. Het biobase loket dient gedragen te worden door de Streekagenda ZO Fryslân. Nu is een projectvoorstel vanuit de deelnemende partijen in voorbereiding. We verwachten besluitvorming hierover in december 2015. Het budget in het projectvoorstel bedraagt € 750.000 over drie jaren, met een bijdrage van onze gemeente van 3x € 12.500.

Beleidskaders

Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2020-2030 (2009)
Milieubeleidsplan/projectvoorstel Leren voor Duurzame Ontwikkeling (2010)

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016

Roadmap NOM - de biobaded economy in Noord-Nederland

Innovatiecontract, BBE, topsectorenbeleid

Innovating for sustainable growth a bioeconomy for Europe

Structuurvisie Ecomunitypark 2012-2022

The Biobased Economy in Northeast Netherlands

Wat willen we bereiken?

We willen, binnen de wettelijke kaders, optimale ruimte bieden voor ondernemers. We willen uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

We optimaliseren de samenwerking met het bestaande bedrijfsleven door de bestaande netwerken en contacten verder uit te diepen en te intensiveren. We zetten ons in om knelpunten in bedrijfsontwikkeling en fysieke omgeving zo adequaat mogelijk op te lossen. We doen dat binnen de wettelijke mogelijkheden. In bestemmingsplannen en vergunningverlening hanteren we geen striktere regimes dan de bovenliggende overheden. In het geactualiseerde Bestemmingsplan Buitengebied geven we primaat aan economische ontwikkeling vanuit landbouw en recreatie & toerisme, dit in goede balans met behoud en ontwikkeling van de gebiedskwaliteiten. Daarnaast bieden wij meer ruimte voor het bedrijfsmatig hergebruiken van voormalige agrarische panden waarbij verantwoorde extra bebouwing mogelijk is. Vestiging en uitbreiding van bedrijven vindt plaats op bestaande bedrijventerreinen, waarbij we zoeken naar een maximale benutting van de beleidsruimte. Op het bedrijventerrein Ecomunity Park is ruimte voor bedrijven met een specifiek, op duurzaamheid gericht karakter. We ondersteunen deze particuliere ontwikkeling in acquisitie en fondsenwerving.

We zetten ons actief in om samen met het bedrijfsleven de werkzoekenden uit de eigen gemeente weer in te zetten in het arbeidsproces. De groei van werkgelegenheid zoeken wij vooral in innovatieve ontwikkelingen. De vraag naar verduurzaming speelt daarin een belangrijke rol, zoals in het thema Biobased Economy is aangegeven. We willen een bemiddelende en stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen bedrijven onderling en met onderwijsinstellingen, zoals bij de vestiging van een lokaliteit voor onderwijs, startende ondernemers en ZZP-ers. We vervolgen het Koploperproject.

Naast de thema’s Recreatie en Toerisme en Biobased Economy zijn we ons bewust van de ontwikkelingen in de zorg, en de betekenis van deze sector voor werkgelegenheid en inkomen. We willen de kansen vanuit de komende ontwikkelingen in deze sector voor werkgelegenheid ten volle uitnutten.
We vinden de toekomstverwachting voor de detailhandel in kleine kernen zorgelijk. Onze inzet voor de ontwikkeling van het centrum van Oosterwolde leidt tot een betere fysieke infrastructuur voor de detailhandel in ons centrumdorp. We stimuleren de samenwerking tussen de Retail ondernemers als succesfactor, volgend op de verbetering van de infrastructuur. Voor de bewinkeling in de andere dorpen zetten we ons in om goede randvoorwaarden te bieden voor de plaatselijke ondernemers.

Wat merkt de burger ervan?

Ondernemers voelen zich gesteund door de gemeente. Burgers hebben meer kans op een baan. De werkloosheid onder onze burgers neemt af.

Wat mag het kosten?

Het huidige budget economische aangelegenheden is niet toereikend om adequaat invulling te kunnen geven aan activiteiten om de relatie tussen gemeente en ondernemers nog verder te verbeteren. We hebben de ambitie om per jaar in ieder geval twee grote ondernemingsbijeenkomsten te organiseren. Daarom stellen we voor het huidige budget van € 10.000 te verhogen naar € 20.000. De overige activiteiten dekken we uit bestaande budgetten.

Beleidskaders

Plan van aanpak Visie Economie Ooststellingwerf 2008 (oktober 2008)

Visie Economie Ooststellingwerf 2008

Thema: Openbare Ruimte - Verkeer en Wegen

Wat willen we bereiken?

De gemeente onderhoudt de wegen op basis van de minimum variant. Dit houdt in dat de levensduur van de wegen zo lang mogelijk wordt verlengd, zonder dat het leidt tot (meer) onveilige situaties en mogelijke aansprakelijkheidsstellingen. Op termijn is de minimum variant niet houdbaar; budgetuitzetting is dan noodzakelijk. De meerjarenonderhoudsplanning geeft hierover uitsluitsel.
Bij verkeersknelpunten willen we naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming van het verkeer waarborgen op gemeentelijke en provinciale wegen binnen onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het najaar van 2015 inspecteren we alle gemeentelijke wegen. Op basis van de inspectieresultaten stellen we de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) wegen 2016-2020 op. We onderzoeken alternatieve onderhoudsstrategieën, zoals het “werk met werk maken” principe. In uw vergadering van 24 juni 2014 heeft u een motie aangenomen met betrekking tot belijning en bermverharding. Deze motie luidt:

  • de pilot bermverharding/graskeien zoals in gang gezet in de vorige raadsperiode beëindigen;
  • de in het coalitieakkoord opgenomen passage over belijning uit te werken in een raadsvoorstel en aan u voorleggen.

In vervolg daarop is gestart met de inventarisatie van de behoefte aan belijning en bermverharding. Daarbij zijn de Plaatselijke Belangen betrokken. Aan hen is gevraagd wat de wensen met betrekking tot belijning en bermverharding zijn. Er vindt vervolgens een afweging plaats waar en welke belijning wordt toegepast en waar en hoe bermverharding wordt aangebracht. Vooral het beschikbare budget speelt hierbij een belangrijke rol. De wegen die in aanmerking komen voor belijning en/of bermverharding worden ter besluitvorming aan u voorgelegd. Daarna worden de uitvoerende werkzaamheden voorbereid en vervolgens uitgevoerd. De uitvoering start naar verwachting in de tweede helft van 2015. In ons overleg met de provincie blijven we aandacht vragen voor de doorstroming van het verkeer.
In vervolg op de herinrichtingen van de Nanningaweg, fasen 1 en 2 is een logische stap dat ook de Nanningaweg tussen de Jan Frankensingel en de Nanningabrug/Flippobrug (fase 3) her in te richten. De herinrichting vindt plaats in 2016.

Wat merkt de burger ervan?

De wegen zijn over het algemeen in aanvaardbare staat, maar het aantal wegen waarvan de kwaliteit afneemt, neemt toe. Ook het aanzien en comfort worden minder. De burger ziet dat op meerdere locaties belijning is aangebracht en dat de wegbermen zijn verbeterd. Ook is merkbaar dat de bereikbaarheid van bedrijven/instellingen en dorpen goed en veilig blijft.

Wat mag het kosten?

Het beschikbare budget is bepalend voor de aard en omvang van de (MOP)onderhoudsmaatregelen aan de wegen. Voor wegbelijning (4 x € 10.000 in 2014-2017) zijn extra middelen beschikbaar.
Op dit moment is niet bekend wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd om de verkeersveiligheidsknelpunten op te lossen. De kosten van eventuele uit te voeren maatregelen zijn afhankelijk van het type maatregelen en de locaties: gemeentelijke en/of provinciale wegen. De herinrichting van fase 3 van de Nanningaweg kost € 585.000. Van de provincie Fryslân hebben we een subsidie toezegging ontvangen van € 234.000. We stellen voor het restant van de investering te dekken uit de reserve Dorpsvernieuwing (€ 320.000) en uit reguliere onderhoudsbudgetten voor wegen en verlichtingen (€ 31.000).
Door een wettelijk verbod per 1 januari 2016 op het gebruik van chemische middelen op (half)verhardingen zijn we genoodzaakt een andere methode van onkruidbeheersing toe te gaan passen. Voor 2016 leidt dit voorlopig tot een eenmalige budgetuitzetting van € 52.000. Eind 2015 is onderzocht op welke wijze onkruidbeheersing efficiënt en effectief kan worden toegepast. Eventuele structurele budgettaire consequenties brengen we in 2016 in beeld.

Beleidskaders

Wensenlijst GVVP - mededeling raad 17 december 2013
In paragraaf 3 – ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ staan de overige beleidskaders openbare ruimte

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2013-2018

Thema: Milieu

  • Milieubeleidsplan
  • Afval

Wat willen we bereiken?

We zijn in 2030 een duurzame CO2 neutrale gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan samenwerken met de inwoners en het bedrijfsleven om de doelstelling te halen. We gaan de volgende projecten uitvoeren: energiebesparing in de gemeente, beperking van afval en het scheiden van afval, duurzame energie, kwaliteitsverbetering van de leefomgeving en communicatie (educatie). We leggen daarbij het accent op projecten waar de burger direct bij betrokken is en met een direct waarneembaar positief effect op het milieu. In nauwe samenwerking met de provincie onderzoeken we de mogelijkheden voor kleinschalige windenergie in Ooststellingwerf. We gaan de haalbaarheid onderzoeken van een (revolverend) fonds waaruit we projecten en/of initiatieven kunnen financieren. In 2016 stellen we een update van het huidige milieubeleidsplan vast.

Wat merkt de burger ervan?

Onze burgers merken dat de leefomgeving steeds schoner wordt. Daarnaast wordt het aanbod van milieuprojecten steeds breder en meer laagdrempelig, zodat de inwoners meer mogelijkheden krijgen om hun bijdrage aan een schonere leefomgeving te leveren.

Wat mag het kosten?

Binnen de begroting is in totaal eenmalig € 50.000 gereserveerd voor de uitvoering van projecten. In 2015 is het onderzoek zonnepanelen (en energiebesparing) op scholen gestart en bereiden we een vervolg voor op het project goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast is vanuit de Slok-gelden/Milieubeleidsplan € 84.000 beschikbaar voor de uitvoering van projecten in 2016 en volgende jaren. Vanuit de afvalstoffenheffing is tot en met 2022 extra geld beschikbaar voor het uitvoeren van projecten ter voorkoming van zwerfafval.

Beleidskaders

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016

Wat willen we bereiken?

Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval. We sluiten ons aan bij de VANG doelstellingen van het Rijk (VANG = Van Afval Naar Grondstof).

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met OMRIN stellen we een plan van aanpak op om in de provincie Fryslân de VANG doelstelling al in 2018 te bereiken. We gaan nog meer en beter afval gescheiden inzamelen. We plaatsen waar mogelijk ondergrondse containers.
Onze afvalverwerker Omrin wil de Kringlopen zoveel mogelijk sluiten en zal de verwerking van het restafval steeds verder optimaliseren.
Met de gemeenten Heerenveen en Opsterland en Omrin onderzoeken we de komende jaren of en wanneer de inzamelmethode, zoals in de proef ‘Zuiver inzamelen’ in Donkerbroek, over de gehele gemeente kan worden uitgerold. We zetten het project om zwerfafval te verminderen voort. We voegen een educatief lesprogramma voor bso’s, basisscholen en voortgezet onderwijs toe.

Wat merkt de burger ervan?

De inwoner moet bewuster zijn afval aanbieden. Dit brengen we continue bij de inwoners onder de aandacht. Het tarief voor het aanbieden van de gft container is in 2015 verlaagd van € 2,75 naar € 1,00.

Wat mag het kosten?

Het vaste tarief afvalstoffenheffing is voor 2015 vastgesteld op € 96. We stellen voor dit tarief voor 2016 niet te wijzigen. Om het vaste tarief afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden wenden we de egalisatiereserve Reiniging deels aan.

Beleidskaders

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016

Thema: Bouwen & wonen

  • Gebiedsagenda's
  • Volkshuisvesting
  • Bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken?

Het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in de dorpen. Een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de vier regio’s. De verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op bewustwording van de gevolgen van bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing. De gemeente gaat in gesprek met de vertegenwoordigers uit de vier regio’s over de 10 thema’s van de regio agenda’s en de wijze van uitvoering. Elk thema kent zijn eigen spelers en speelveld. Per thema positioneren wij de spelers met hun verantwoordelijkheden, taken en hun inbreng in het besluitvormingsproces op de participatieladder. We doen een beroep op de zelfwerkzaamheid vanuit de gemeenschap.

Wat merkt de burger ervan?

Het voorzieningenniveau en leefbaarheid in de gebieden blijft ook in de toekomst in stand.

Wat mag het kosten?

De kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten (€ 65.000 dorpsbudgetten (€ 40.000 structureel en € 25.000 incidenteel 2014 t/m 2017); € 40.000 Caparis (= 1.600 uur); en € 312.000 aandachtsgebieden / gelden Benedictus periode 2013-2016).

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030; Ooststellingwerf (september 2009)

Kaders gebiedsuitwerkingen - Platteland aan zet

Notitie voortgang dorpsagenda's-gebiedagenda's

Wat willen we bereiken?

Een woningvoorraad die aansluit bij de levensfase en portemonnee van onze bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

We actualiseren de prestatieovereenkomsten met Actium en WoonFriesland. Daarbij sluiten we aan op de nieuwe woningwet. We leggen afspraken vast onder andere over: wonen, zorg, leefbaarheid, energie en duurzaamheid. We geven vooral aandacht aan de veranderingen op maatschappelijk en demografisch gebied. Daarbij zetten we onder andere in op het behoud van sociale-huurwoningen in de kleine dorpen, het levensloopbestendig maken van woningen en aantrekkelijk houden van de woonomgeving (leefbaarheid).
We stellen een nieuwe woonvisie op.

Wat merkt de burger ervan?

In de gemeente zijn voldoende sociale huurwoningen, ook in de kleine kernen van Ooststellingwerf. De woningvoorraad sluit beter aan bij de veranderende vraag.

Wat mag het kosten?

Hiervoor zetten we ambtelijke uren in.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Prestatieovereenkomsten met woningbouwcorporaties Actium en WoonFriesland (juni 2012)

Woonplan gemeente Ooststellingwerf 2011-2020

Wat willen we bereiken?

Een adequaat toetsingskader voor initiatieven van bedrijven en particulieren. Uiterlijk februari 2016 is het bestemmingsplan Buitengebied geactualiseerd, mits er geen beroep bij de Raad van State wordt ingesteld. Voor het hele grondgebied van onze gemeente hebben we dan actuele en digitaal beschikbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen. We zullen ons daarnaast gaan oriënteren op de Omgevingswet die naar verwachting in 2018 wordt ingevoerd. De Omgevingswet beoogt een integratie van alle kaders op het gebied van de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen, APV, kapverordening, beheer en onderhoud enz.).

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2015 zijn we begonnen met het opstellen van het concept bestemmingsplan, dit moet verder uitgewerkt worden in een ontwerp bestemmingsplan en een definitief vastgesteld plan in 2016. We overleggen proactief met de provincie om verruiming in de provinciale begrenzing van de landbouwgebieden te realiseren. Voor de invoering van de omgevingswet schrijven we een plan van aanpak hoe we deze denken te gaan implementeren.
De opbrengst partiële herziening bestemmingen (zgn. postzegelplannen) staat veelal niet in verhouding tot de gemaakte kosten. Eind 2015 komen we met een voorstel de tarieven voor partiële herziening te differentiëren.

Wat merkt de burger ervan?

De burger betrekken we bij het planproces. Er zijn bewonersavonden georganiseerd en de burgers hebben de mogelijkheid om te reageren tijdens de formele inspraakprocedures. Burgers en ondernemers hebben duidelijkheid over waar ze in onze gemeente mogen bouwen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Van de Omgevingswet merkt de burger in eerste instantie niets, maar bij de invoering in 2018 moet de burger gemakkelijk alle kaders op één plaats kunnen vinden, in plaats van te zoeken in diverse versnipperde regelingen. In het plan van aanpak zal communicatie met de burger ook een belangrijke rol spelen.

Wat mag het kosten?

De actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied voeren we in samenspraak met een stedenbouwkundig bureau uit. Hiervoor zijn over meerdere jaren al financiële middelen beschikbaar gesteld.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Vigerende Bestemmingplannen en Beheersverordeningen