Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven we voor u de opbouw van de Programmabegroting 2016 (inclusief de meerjarenramingen 2017-2019). Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft de gemeente een indeling van de programmabegroting voor. De programmabegroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting.

Aanbieding

In de aanbieding gaan we op hoofdlijnen o.a. in op het begrotingsperspectief, de ontwikkelingen in het sociaal domein, de belastingdruk, het weerstandsvermogen en de belangrijkste beleidsvoornemens.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan (de programma’s hoofdstuk 2.1) en de paragrafen (hoofdstuk 2.2). In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke effecten en naar de manier waarop we die effecten willen verwezenlijken. Per programma worden vier onderdelen toegelicht:

  • 1e W: Wat willen we bereiken? We leggen een verband tussen het coalitieakkoord en de ontwikkelingen van bestaand beleid. Daarnaast geven we aan waarop de doelstelling is gebaseerd en geven een korte opsomming van de belangrijkste maatschappelijke effecten.
  • 2e W: Wat doen we daarvoor? We verduidelijken de doelstelling door de activiteiten te omschrijven, waarbij de formulering zo SMART mogelijk is. Dit is van belang voor het bepalen van de 1e W.
  • 3e W: Wat merkt de burger ervan? Plannen maken, regels vaststellen, uitvoeringsbesluiten nemen enz., alles heeft direct of indirect invloed op de inwoners van onze gemeente. Soms merkt men er weinig van, soms iets meer. De ene keer kost een besluit geld, maar besluiten kunnen ook financiële voordelen opleveren. De inwoners hebben recht op deze informatie.
  • 4e W: Wat mag het kosten? We gaan in op de financiële kant van ons beleid en de voornemens. Het financieel beleid geeft spelregels voor de marges en grenzen van de taakstellingen en budgetten.

De gemeenteraad stelt de taakstelling, de budgetten op programmaniveau en de daarbij behorende investeringen vast. Het college is bevoegd tot handelen tot het maximum budget van de afzonderlijke programma’s en van de investeringen. Via de Bestuursrapportage informeren we de gemeenteraad tussentijds over de voortgang van de uitvoering en de besteding van de budgetten. Het college kan de raad voorstellen voorleggen tot het wijzigen van taakstellingen en budgetten.

Een aantal financiële aspecten in de begroting gaat over de programma’s heen. Deze worden beschreven in negen paragrafen. Voorbeelden hiervan zijn de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, grondbeleid, duurzaamheid en lokale heffingen.

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit de begrotingspositie 2016-2019 en het financieel meerjarenperspectief 2016-2019. In de financiële begroting is de financiële vertaling van de zes programma’s opgenomen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de lokale heffingen, de deelnemingen en de post onvoorzien van het lopende begrotingsjaar.

Bijlagen

Er zijn een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen, zoals de kerngegevens, de reserves en voorzieningen 2014-2019 en een overzicht van de incidentele lasten en baten 2016-2019.